Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 34ης συνεδρίασης (02-12-2013) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 34ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.