Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 32ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 32ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.