2ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-2018