Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων της 33ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 33ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.