Πρόσκληση στην 12η (Τακτική) Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε να προσέλθετε στη 12η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Πλατεία Ελευθερίας 3, 1ος όροφος – Λαμία), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 1ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 2991/2015 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί του υπ΄αριθμ. 1208/01.03.2016 ερωτήματος της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας [Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας].

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί του υπ΄αριθμ. 998/7.3.2016 ερωτήματος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας [Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού], σχετικά με την λύση ανωνύμων εταιρειών.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών αποχιονισμού στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας (χιονόπτωση 17-1-2016).

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας για την χρονική περίοδο 2015-2017».
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.).
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση διακήρυξης και λοιπών συμβατικών τευχών για την ανάθεση του υποέργου: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κατακόρυφης σήμανσης στο οδικό δίκτυο της Βοιωτίας για τα έτη 2016 & 2017» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2015, 2016 & 2017», προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης της υπ΄αριθμ. 27 Εθνικής Οδού Άμφισσα – Γραβιά – Όρια νομού Β’ Φάση» του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 2017», προϋπολογισμού 160.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή, συντήρηση, βελτίωση των εγκαταστάσεων, κατασκευή οικίσκων και δικτύου πυρόσβεσης, εξοπλισμός στις κατασκηνώσεις Α΄& Β΄ Καμένων Βούρλων», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 1.138.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή νέων αναβαθμών γέφυρας Βίστριζας και αποκατάσταση συρματοκιβωτίων», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 600.000,00€ με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου Κρίκελλο – Δομνίστα – Σταύλοι – Άμπλιανη – Ψηλός Σταυρός», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 240.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου διασταύρωση προς Επινιανά – Γέφυρα Παλαιοκαρυάς», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 1.200.000,00 με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή αρδευτικού αγωγού στο Τ.Κ. Βαρδατών», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 10.000,00 € με Φ.Π.Α..
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.).

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπανών δρομολόγιων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2015-16.
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 14ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1717/16-12-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., περί έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, Π.Ε. Φθιώτιδας.
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την ανάθεση εργασιών υποστήριξης υποσυστημάτων των ηλεκτρονικών εφαρμογών των Δ/νσεων Οικονομικού, Τεχνικών Έργων και Διοίκησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 16ο: Διακοπή μίσθωσης ακινήτου όπου στεγάζονται οι Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 17ο: Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κτιρίου στον οικισμό Δροσοχωρίου Αμφίσσης της Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας του Δήμου Δελφών, Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπανών από τον τακτικό προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση της 3ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
(Εισηγητές κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και κα Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε.)

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως το μέλος που σας αναπληρώνει, προκειμένου να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πίνακας Θεμάτων

Εισηγήσεις