Περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης «Μελέτη για την κατασκευή της γέφυρας Βίστριζας και προσβάσεων αυτής» με προεκτιμώμενη αμποβή άνω του ορίου της οδηγίας 2004/18 Αριθμός προκήρυξης 1

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο