ΠΕ Ευβοίας: «Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) μονάδας κατασκευής αναλώσιμων προϊόντων, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «HAN A.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΗΑΝ ΑΕ 6ΨΒ57ΛΗ-6ΜΕ