ΠΕ Ευβοίας: Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών, εκτάκτων και εποχικών αναγκών

ΨΧΔΕ7ΛΗ-ΛΗΦ

Σχολιάστε