Π.Ε.Βοιωτίας : Έκθεση επιθεώρησης σε εφαρμογή του αρθ.26 της ΚΥΑ αρ.οικ. 483/35/Φ 15/ΦΕΚ 158 Β/03-02- 2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Φορέας: PRATTO A.E)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ_signed-1