Ορθή Επανάληψη του 12ου Πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

60ΧΘ7ΛΗ-Ο21 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.