Αναπτυξιακή Φωκική Α.Α.Ε-ΟΤΑ (ΑΝΦΩΑΕ):1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση επενδύσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, μέσω του Τοπικού Προγράμματος της για το Μέτρο 19 Υπο-μέτρο 19.2 CLLD LEADER του ΠΑΑ 2014-2020

ΔΕΛΤΙO ΤΥΠΟΥ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ιδιωτικών CLLD LEADER-1

Σχολιάστε