ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ Ν. 4177/2013 ΚΑΙ ΤΗΣ Α2-861/2013 YA ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ Ν. 4177/2013 ΚΑΙ ΤΗΣ Α2-861/2013 YA ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

Βάσει της με αριθ. πρωτ.: Δ.Α./Φ.30.6/3191/05-06-2014 Aπόφασης της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4177/13 και του άρθρου 88 της Υ.Α. Α2-861/14-8-2013 (κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.), επεβλήθη στην “ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ “ Διαχείριση Πολυκατοικιών -Παροχή τεχνικών συμβουλών, με Α.Φ.Μ. 101936350 της Δ.Ο.Υ. Λαμίας και με αντικείμενο δραστηριότητας την διαχείριση πολυκατοικιών, που βρίσκεται στην Λαμία στην οδό Δυοβουνιώτη 11, πρόστιμο (2.000,00 €) δύο χιλιάδων ευρώ , διότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις 27-05-2014 από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας στην πολυκατοικία που βρίσκεται επί της οδού Υψηλάντου 72 στην Λαμία, διαπιστώθηκε η μη ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων της ανωτέρω πολυκατοικίας της κατάστασης κοινοχρήστων και των σχετικών με αυτή αντιγράφων παραστατικών και δαπανών.

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας

Ο Προϊστάμενος της Δ.Α.

Κ. Τσακωνίτης

Σχολιάστε