Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία «ΤΙΜΗΠΛΑΣΤ Α.Ε.Β.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων  στην εταιρεία «ΤΙΜΗΠΛΑΣΤ Α.Ε.Β.Ε.».Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353403.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο