Ενιαία άδεια εγκατ/σης και λειτουργίας για μονάδα προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής και επεξεργασίας μεταλλικών και μη μεταλλικών μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων-Κέντρο Διαλογής Ανακ/σιμων Υλικών, εταιρεία ‘ECO ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ’

Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για μονάδα προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής και επεξεργασίας μεταλλικών και μη μεταλλικών μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων – Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία ‘ECO ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ’ με δ.τ. ‘ECO ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.’, που βρίσκεται στη Θέση: ‘Μνήμα Κατή’ Δ.Κ. : Βαθέος Δ.Ε.: Αυλίδος Δήμος : Χαλκιδέων Π.Ε : Εύβοιας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’) και Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α’), όπως έχουν τροποποιηθεί από τους Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α) & Ν.4155/2013 ( ΦΕΚ 120 Α)

Πληροφορίες: Λ. Αρδίτζογλου

Δ/νση: Λ. Χαϊνά 93, ΧΑΛΚΙΔΑ ,34100

τηλ: 2221-3-53403 FAX: 2221-3-53451

e-mail: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε