Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ: Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου

Σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 611/30-03-2015 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΩΑ957ΛΗ-4Χ5) επεβλήθη πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) σε βάρος της Γιαγκιλίτση Κατίνας του Ευθυμίου, ιδιοκτήτριας επιχείρησης καφέ-μπαρ στο Γαλαξίδι Φωκίδας, με Α.Φ.Μ. 129981459/Δ.Ο.Υ. Άμφισσας, για υπέρβαση τιμής σε προϊόν τιμοκαταλόγου.

                                                              
    ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ                                                                    

Σχολιάστε