Αριθμός Πρακτικού 30, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 30ης Ιουλίου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ΔΨΔ7ΛΗ-ΖΝΖ-1