Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Κληρώσεων για την διεξαγωγή Ηλεκτρονικών Κληρώσεων και κατάρτιση Καταλόγου Μελών Επιτροπών Διαγωνισμών Έργων, Μελετών, Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020

6Ζ857ΛΗ-ΛΓΖ(1)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ_ΜΗΜΕΔ_ΔΤΕ-ΠΣΕ_2020(ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΣΕ)(2)

Σχολιάστε