Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΟΧ1/2012 :Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση υπ’αριθμ.ΣΟΧ1/2012: Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο