8η συνεδρίαση Π.Σ. 2019 ( 21-10-2019)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 8ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 8ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΙ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 8ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

245_2019 6ΤΣ87ΛΗ-87Ο

Πρόταση εισαγωγής τεσσάρων προτάσεων έκδοσης ψηφισμάτων

246_2019 ΩΦΦ17ΛΗ-ΞΛΤ

Πρόταση εισαγωγής 1ου εκτάκτου θέματος εκτός ημερησίας διάταξης

247_2019 6Θ4Ι7ΛΗ-ΞΟ0

Πρόταση εισαγωγής 2ου εκτάκτου θέματος εκτός ημερησίας διάταξης

248_2019 ΨΔΥ77ΛΗ-76Κ

«Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού της Π. Ε. Φωκίδας στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

249_2019 Ω8ΦΔ7ΛΗ-2ΕΖ

Πρόταση πρόταξης 21ου θέματος στη συζήτηση λόγω συνάφειας με το εκτός ημερησίας διάταξης θέμα

250_2019 9ΡΩ57ΛΗ-44Τ

Άνοιγμα λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στη Τράπεζα της Ελλάδος.

251_2019 ΨΗΠΓ7ΛΗ-2ΨΚ

Συζήτηση για το προσφυγικό και λήψη απόφασης για τη σύσταση επιτροπής, η οποία θα εισηγείται προτάσεις για πρωτοβουλίες και ενέργειες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού για το εν λόγω θέμα.

252_2019 ΩΔΨ87ΛΗ-ΔΕΛ

”Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 124/21-6-2019 (ΑΔΑ : Ψ9Ρ67ΛΗΙΘΨ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας με θέμα “Έγκριση δέκα (10) θέσεων πρακτικής άσκησης των μαθητών του ΕΠΑ. Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ και πέντε (5) θέσεων πρακτικής άσκησης για μαθητές του ΕΠΑ. Λ. – Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας για την Π. Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”

253_2019 ΨΛΓ77ΛΗ-ΟΗΞ

Έγκριση πρόσληψης ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Βοιωτίας.

254_2019 6ΘΑΣ7ΛΗ-ΩΛΩ

Έγκριση πρόσληψης ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Εύβοιας.

255_2019 ΩΒ4Ο7ΛΗ-2Ρ5

Παράταση της χρονικής διάρκειας της συνεδρίασης

256_2019 9Ψ6Θ7ΛΗ-Ρ2Ξ

”Εκλογή εκπροσώπων περιφερειών στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ. Π.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π. Δ. 74/2011 (Φ.Ε.Κ. 181/τ. Α΄/22-8-2011)

257_2019 ΨΓ4Ν7ΛΗ-ΙΨ9

Ορισμός εκπροσώπου της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, στο Δ.Σ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχείριση και Διοίκηση Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης Βοιωτίας Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. ΑΕ

258_2019 96Ο47ΛΗ-ΕΩ3

Ορισμός εκπροσώπων Περιφερειακού Συμβουλίου σε επιτροπές.

259_2019 6ΔΒ77ΛΗ-ΒΒΙ-1

Ορισμός μελών του Δ.Σ. της αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και συντομογραφικά «Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.»”.

260_2019 92ΟΧ7ΛΗ-ΔΟΞ

Ορισμός Εκπροσώπου Περιφερειακού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση και Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΠΕΠΨΥ – ΠΕ Φθιώτιδας

261_2019 ΩΘ057ΛΗ-ΗΞΒ

Ορισμός Εκπροσώπου μας με τον αναπληρωτή του για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην «Σχετικά με δέσμη μέτρων κατά των προσφύγων». Επιτροπή Διαχείρισης του προγράμματος (ΕΔΠ) του τοπικού προγράμματος με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και της προτεραιότητας 4 του ΕΠ.ΑΛ.Θ 2014-2020 «CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ»

262_2019 68267ΛΗ-1ΣΥ

Ορισμός Εκπροσώπου μας με τον αναπληρωτή του για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Επιτροπή Διαχείρισης του προγράμματος (ΕΔΠ) του τοπικού προγράμματος με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και της προτεραιότητας 4 ΤΟΥ ΕΠ.ΑΛ.Θ 2014-2020 «CLLD/LEADER ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΥ».

263_2019 9ΓΓ67ΛΗ-27Σ

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

264_2019 ΩΥΩΑ7ΛΗ-Κ1Α

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

265_2019 ΨΜΨ07ΛΗ-Θ29

Έγκριση πρότασης ωρίμανσης έργων για την νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.

266_2019 Ψ3ΑΒ7ΛΗ-Ι25

Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2019 (τροπ. 04).

267ΟΕ_2019 99Ο27ΛΗ-ΟΑΔ-1

Έγκριση 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2019 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ. 06).

268_2019 6ΞΔΤ7ΛΗ-20Χ

Ανάκληση της αρ. 350/2018 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου, λόγω αλλαγής κυρίου του έργου και εκ νέου έγκριση σύναψης και αποδοχή των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Εφαρμογών Α.Π.Ε. στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου» και εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

269_2019 Ρ46Ε7ΛΗ-6ΗΠ-1

Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης με το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Στερεάς Ελλάδας της υπηρεσίας με τίτλο : «Δράσεις ανάπτυξης της Μελισσοκομίας του Νομού Ευρυτανίας και ταυτοποίησης του παραγόμενου μελιού» Δράση ΙΙ : καταγραφή, μελέτη και παρακολούθηση της βλάστησης-χλωρίδας και των κλιματικών και βιοκλιματικών δεδομένων, συγκέντρωση και επεξεργασία δειγμάτων», ως προς το συμβαλλόμενο μέλος

270_2019 7ΜΥΔ7ΛΗ-ΥΙ3

α) Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του «Ινστιτούτο Prolepsis» για το έργο: «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-“ΔΙΑΤΡΟΦΗ” σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2019 – 2020». β) Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

271_2019 Ρ1ΩΟ7ΛΗ-Χ34

Έγκριση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών ετών 2020-2022

272_2019 66ΗΙ7ΛΗ-ΟΥΩ

6η Τροποποίηση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

273_2019 606Β7ΛΗ-ΕΗΟ

1ο Ψήφισμα

«Διαφύλαξη του χαρακτήρα – ενίσχυση του ΚΕΘΕΑ»».

274_2019 6ΒΜΦ7ΛΗ-ΜΞΦ

2ο ψήφισμα

«Ψήφισμα για το ΚΕΘΕΑ»

275_2019 ΨΥΤ37ΛΗ-739

3ο ψήφισμα

«Για την δίωξη συνδικαλιστή πυροσβέστη».

276_2019 6ΗΘΗ7ΛΗ-ΧΩΔ

4ο ψήφισμα

«Σχετικά με δέσμη μέτρων κατά των προσφύγων».