35η Συνεδρίαση 2023 – (05-09-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 979_2023 ΑΔΑ: 9ΙΠΨ7ΛΗ-ΥΟΒ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ2, της 2ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων «Μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίαςγια τα δρομολόγια [47, 48], τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 και για το μάθημα της Κολύμβησης, το σχολικό έτος 2023-2024», συνολικού προϋπολογισμού 71.977,76 € (άνευ Δικαιωμάτων Προαίρεσης 28% και ΦΠΑ 24%).

ΑΠΟΦΑΣΗ 980_2023 ΑΔΑ: 6ΖΤΨ7ΛΗ-ΖΩΗ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση: α) πρακτικού 5 και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς διάρκειας, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, τα τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026», συνολικού προϋπολογισμού 367.302,60€ (άνευ ΦΠΑ) της 2ης Πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων προαίρεσης 50% και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 981_2023 ΑΔΑ: Ρ1ΜΩ7ΛΗ-ΠΤΔ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3οΤροποποιήσεις υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, επί της αριθμ. 150957/13-07-2023 (23PROC013079344 2023-07-13) 1ης Πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών για το σχολικό έτος 2023-24, στα πλαίσια της αριθμ. 94913/09-05-2023 (23PROC012632979 2023-05-09) Διακήρυξης μέσω ΔΣΑ για την «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχ. μονάδων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, τα σχολικά έτη 2023-24, 2024-25, 2025-26».

ΑΠΟΦΑΣΗ 982_2023 ΑΔΑ: 9ΛΟΥ7ΛΗ-ΛΒ1

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων και Αξιολόγησης Προσφορών της Π.Ε. Φωκίδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 177707/23-08-2023 Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την «Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026», συνολικού προϋπολογισμού 3.251.613,00€ χωρίς ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 983_2023 ΑΔΑ: ΨΩΨΜ7ΛΗ-ΤΘ9

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση του πρακτικού 1.6/21-8-2023 (ολοκληρώθηκε στις 4-9-2023) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 01/2023 με αρ. πρωτ. 139304/30-06-2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 7.973.066,94 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 984_2023 ΑΔΑ: ΡΗΥΦ7ΛΗ-ΔΦ7

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6οΈγκριση του πρακτικού 2.4/22-8-2023 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 02/2023 με αριθμ. πρωτ. 140096/30-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012990053 2023-06-30) Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» και Δ «ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 87144/28-04-2023 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012593164 2023-05-03) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 , συνολικού προϋπολογισμού 8.077.848,87 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 985_2023 ΑΔΑ: 6Υ6Δ7ΛΗ-Μ5Ι

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση του πρακτικού 2.5/21-8-2023 (ολοκληρώθηκε στις 4-9-2023) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 02/2023 με αριθμ. πρωτ. 140096/30-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012990053 2023-06-30) Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» και Δ «ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 87144/28-04-2023 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012593164 2023-05-03) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 , συνολικού προϋπολογισμού 8.077.848,87 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 986_2023 ΑΔΑ: 61557ΛΗ-ΓΗΨ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 8οΈγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 987_2023 ΑΔΑ: 684Λ7ΛΗ-8ΡΝ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 9οΔιόρθωση της υπ΄αριθμ. 892/2023 (ΑΔΑ: Ψ23Α7ΛΗ-20Ψ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί ανάδειξης προσωρινών αναδόχων, για την ανάθεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του άρθρου 23 του Ν.5046/2023 για την με αρ. πρωτ. 146037/07-07-2023 1η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 988_2023 ΑΔΑ: 9Γ737ΛΗ-ΚΘΨ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 10ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 938/2023 (ΑΔΑ: 6ΥΘΡ7ΛΗ-ΚΤΠ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί ανάδειξης προσωρινών αναδόχων, για την ανάθεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του άρθρου 23 του Ν.5046/2023 για την με αρ. πρωτ. 146037/07-07-2023 1η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 989_2023 ΑΔΑ: 9Η0Β7ΛΗ-3Δ7

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 179659/28-8-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί διορισμού δικηγόρου για νομική στήριξη υπαλλήλων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον της Πταισματοδίκη Λαμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 990_2023 ΑΔΑ: ΩΝΒ17ΛΗ-ΜΧΒ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Μονομελές Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΒΕΕ”].

ΑΠΟΦΑΣΗ 991_2023 ΑΔΑ: ΡΨΓΘ7ΛΗ-Π31

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την αγωγή των Καρατζά Ιωάννη κλπ].

ΑΠΟΦΑΣΗ 992_2023 ΑΔΑ: ΨΤΓ07ΛΗ-ΒΣΦ

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την αίτηση ακύρωσης/αναστολής της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ ΑΤΕ»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 993_2023 ΑΔΑ: 9ΚΑΞ7ΛΗ-9ΩΟ

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό 211/2023 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 994_2023 ΑΔΑ: 9ΧΣ87ΛΗ-ΚΟ2

ΘΕΜΑ 6ο: Καταργήσεις – τροποποιήσεις – συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2023-2024 (1η κατάσταση 29/08/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 995_2023 ΑΔΑ: ΨΨΘΩ7ΛΗ-ΔΗΞ

ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή αίτησης παραίτησης της προσωρινής μειοδότριας “ΚΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ” από το τμήμα [37], στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης ΔΣΑ 2023-2026 «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026».

ΑΠΟΦΑΣΗ 996_2023 ΑΔΑ: Ρ1ΣΓ7ΛΗ-Α4Μ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διορθωμένων πρακτικών 1 & 2 και συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 919/22-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΙΗΞ7ΛΗ-Φ39) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. που αφορά την 1η Πρόσκληση, στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων «Παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026», προϋπολογισμού 3.251.613,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης 20%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 997_2023 ΑΔΑ: ΨΔΩΤ7ΛΗ-Π00

ΘΕΜΑ 9ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (ειδικός φορέας 073για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ειδικός φορέας 071) για έργα και μελέτες, Οικονομικού Έτους 2023, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 998_2023 ΑΔΑ: 967Ε7ΛΗ-ΘΛΠ

ΘΕΜΑ 10ο: Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) και ορισμός υπολόγου, οικονομικού έτους 2023, δεκτικού ΚΑΕ 0719, 0722, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 999_2023 ΑΔΑ: ΨΖΠ07ΛΗ-ΧΤ5

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1000_2023 ΑΔΑ: ΨΙΝΘ7ΛΗ-ΠΗΔ

ΘΕΜΑ 12ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών και από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργα και μελέτες, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1001_2023 ΑΔΑ: 6ΕΜΓ7ΛΗ-86Α

ΘΕΜΑ 13ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπάνης αναλογούντος φόρου από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) και δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στη ΣΑΝΠ266 και στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΠ) (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1002_2023 ΑΔΑ: 67ΕΩ7ΛΗ-0ΜΞ

ΘΕΜΑ 14ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023, (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1003_2023 ΑΔΑ: 6Φ5Ζ7ΛΗ-Υ1Ω

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση παράτασης μίσθωσης αποθήκης της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1004_2023 ΑΔΑ: 6ΟΩ17ΛΗ-ΕΧΨ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση ασφαλτοστρώσεων οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας», στο πλαίσιο του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 440.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1005_2023 ΑΔΑ: 6ΠΗΥ7ΛΗ-0ΚΦ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση των όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση οδικών αξόνων λόγω βυθισμάτων καταστρώματος οδών και επισκευή τεχνικών έργων», προϋπολογισμού 166.900,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1006_2023 ΑΔΑ: ΨΑ367ΛΗ-Κ11

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Επισκευές συντηρήσεις υποδομών ζώνης λιμένα Ιτέας», προϋπολογισμού 471.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1007_2023 ΑΔΑ: ΨΣ357ΛΗ-ΧΝΤ

ΘΕΜΑ 19ο: Α. Μερική διόρθωση της υπ΄αριθμ. 874/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. Β. Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή Κρηπιδότοιχων στη Χερσαία Ζώνη Λιμένων Ιτέας-Κίρρας ΛΤ Φωκίδας», προϋπολογισμού 124.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1008_2023 ΑΔΑ: 6ΩΙ97ΛΗ-0ΞΚ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο ενωσιακό γήπεδο Ε.Π.Σ. Εύβοιας», προϋπολογισμού 367.128,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1009_2023 ΑΔΑ: 6ΥΝΔ7ΛΗ-9ΙΕ

ΘΕΜΑ 21ο: Λήψη απόφασης περί αποδοχής από πλευράς σκοπιμότητας της διάλυσης της σύμβασης, βάσει της παρ. 2α του άρθρου 161 του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016), του έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδικού δικτύου βοιωτικής ακτής Π.Ε. Εύβοιας ετών 2020–2022» και συνέχισης & ολοκλήρωσής του με τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1010_2023 ΑΔΑ: Ψ6ΝΨ7ΛΗ-ΩΜ2

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου κεντρικής Εύβοιας για τα έτη 2020-2022», συμβατικού ποσού 791.476,44 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1011_2023 ΑΔΑ: 90ΩΗ7ΛΗ-0Η0

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση παράτασης της οριστικής διακοπής των εργασιών, με μεταγενέστερο χρόνο διάλυσης, για να εκτελεσθούν επείγουσες εργασίες βάσει του άρθρου 161 του ν. 4412 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) του έργου: «Αντιμετώπιση καταπτώσεων – κατολισθήσεων επί της οδού Στόμιο – διασταύρωση με Ε.Ο. 8 (Οξύλιθος – Πλατάνα) μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα από τις 30-12-2019 & 7-1-2020 (Θεομηνίες «ΖΗΝΟΒΙΑ» & «ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ»)», Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1012_2023 ΑΔΑ: ΩΝΑΥ7ΛΗ-53Π

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Προστασία πρανών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1013_2023 ΑΔΑ : ΩΧΚ87ΛΗ-Σ2Ψ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση γεφυρών BELLEY Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1014_2023 ΑΔΑ: 9ΡΥΡ7ΛΗ-ΡΟΥ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου ΔΕ Ασπροπόταμου», προϋπολογισμού 700.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1015_2023 ΑΔΑ: Ψ1ΒΒ7ΛΗ-8Κ1

ΘΕΜΑ 27οΈγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επέκταση προβλήτας λιμ. Αρκίτσας – Ν.Α. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 2.580.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1016_2023 ΑΔΑ: 6Ε717ΛΗ-Φ4Χ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Αποκατάσταση – συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «4.8-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ», δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-4.9 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1017_2023 ΑΔΑ: ΩΝΑΣ7ΛΗ-ΑΥ8

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση Οριστικής Παραλαβής του συνόλου των μελετών του Δυτικού Κόμβου Ιτέας, ήτοι της μελέτης Τοπογραφίας-Κτηματολογίου, Συγκοινωνιακή-Υδραυλική-Γεωτεχνική, Η/Μ και Τεύχη Δημοπράτησης που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Κόμβων Δυτικής & Ανατολικής Εισόδου και Εξόδου Ιτέας Π.Ε. Φωκίδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1018_2023 ΑΔΑ: 6ΓΓΞ7ΛΗ-Ψ9Ρ

ΘΕΜΑ 30οΈγκριση της υπ΄αριθμ. 181986/30-08-2023 (ΑΔΑ: ΕΡΣ87ΛΗ-Σ2Υ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (κατάσβεση δασικών πυρκαγιών σε περιοχές του Δήμου Καρύστου, Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων και Δήμου Χαλκιδέων, από την 23-07-2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1019_2023 ΑΔΑ: Ψ3917ΛΗ-Ζ0Ζ

ΘΕΜΑ 31οΈγκριση της υπ΄αριθμ. 181985/30-08-2023 (ΑΔΑ: 94ΒΔ7ΛΗ-0Ξ5) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (επιφυλακή υδροφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργων, κατά το χρονικό διάστημα από 31/08/2023 έως 14/09/2023).