34η Συνεδρίαση 2022 – (13-09-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 13ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1262_2022 ΑΔΑ: 6ΦΣΚ7ΛΗ-0ΞΙ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποιήσεις υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για τις ανάγκες του σχολικού έτους 2022-23.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1263_2022 ΑΔΑ: 9ΦΩΩ7ΛΗ-4ΜΑ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Α. Έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016), κατ΄εξαίρεση των κειμένων διατάξεων, περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 391, του Ν. 4957/2022 (Τεύχος Α΄ ΦΕΚ 141/21-7-2022), για υποβολή έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη μειοδοτών για το έργο: «Μεταφορά μαθητών για τα δρομολόγια 2.24, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48 4.1 και 4.4, σχολικού έτους 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025», συνολικού προϋπολογισμού 154.670,90 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, Π.Ε. Ευρυτανίας. Β. Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 391, του Ν. 4957/2022 (Τεύχος Α΄ ΦΕΚ 141/21-7-2022). Γ. Ορισμός Επιτροπής που θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60, του Ν. 4821/2021 (Τεύχος Α΄ΦΕΚ 134/31-7-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1264_2022 ΑΔΑ: 623Κ7ΛΗ-ΠΝΩ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1265_2022 ΑΔΑ: 9ΙΣ67ΛΗ-ΝΛ2

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρακτικού και ανάθεση της παροχής υπηρεσιών συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση “LAMIA EXPO” που θα πραγματοποιηθεί από 23 έως 28 Σεπτεμβρίου 2022, στον χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας (κτήριο Γ’), συνολικού προϋπολογισμού 49.290,00 € με ΦΠΑ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, κατ’ άρθρο 32 παρ. 2β, υποπερίπτωση γγ’ του Ν. 4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1266_2022 ΑΔΑ: ΨΦΧΩ7ΛΗ-ΣΗΘ

ΘΕΜΑ 1ο: Δωρεά οικοπέδου, ιδιοκτησίας Π.Ε. Φωκίδας, στο Δήμο Δελφών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1267_2022 ΑΔΑ: Ω2ΧΥ7ΛΗ-ΖΟΔ

ΘΕΜΑ 2ο: Διεξαγωγή προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1268_2022 ΑΔΑ: 6ΒΠ87ΛΗ-ΜΟΘ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης, για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της Π.Ε. Εύβοιας για ένα έτος», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1269_2022 ΑΔΑ: 61Ψ47ΛΗ-20Ξ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας υγρών καυσίμων (Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων της Π.Ε. Εύβοιας, σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. ι(iii)’ του Ν.3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1270_2022 ΑΔΑ: Ω2ΧΜ7ΛΗ-0Σ1

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95) των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας (Δ/νση Τεχνικών Έργων) Τακτικός Προϋπολογισμός», αναδόχου Αθ. & Κων. Νικόπουλος Ο.Ε., λόγω τροποποίησης της σχετικής σύμβασης (παράταση προθεσμίας).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1271_2022 ΑΔΑ: 6ΒΧΙ7ΛΗ-ΧΣΜ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καύσιμών (πετρέλαιο κίνησης) – (αμόλυβδη βενζίνη 95) των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων)», αναδόχου Αθ. & Κων. Νικόπουλος Ο.Ε, λόγω τροποποίησης της σχετικής σύμβασης (παράταση προθεσμίας).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1272_2022 ΑΔΑ: 9ΩΦΦ7ΛΗ-Δ3Α

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση α) διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη σύμβασης: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2023 στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων», προϋπολογισμού 153.264,00€ με Φ.Π.Α. 24%, β) της υπ’ αριθ. 21/2022 μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών και γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1273_2022 ΑΔΑ: 9ΝΑΕ7ΛΗ-Ι92

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση α) διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη σύμβασης: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2023 στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 183.024,00€ με Φ.Π.Α. 24%, β) της υπ’ αριθ. 21/2022 μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών και γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1274_2022 ΑΔΑ: 9ΓΖΥ7ΛΗ-ΦΝ3

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και β) των όρων του για την «Παροχή υπηρεσιών μέσω μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων, για εργασίες αποχιονισμού στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1275_2022 ΑΔΑ: 9ΧΗΤ7ΛΗ-ΑΘ3

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1276_2022 ΑΔΑ: 9ΥΒ57ΛΗ-ΥΚ4

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση του πρακτικού 27.5 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, της 27/2022 με αριθ. πρωτ. οικ. 85486/2677/19-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010424050 2022-04-19) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» & Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023», με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 180.574,38 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1277_2022 ΑΔΑ: 9Ρ8Δ7ΛΗ-1ΛΞ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση των πρακτικών 28.1 και 28.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, της 28/2022 με αριθ. πρωτ. οικ. 187577/5545/17-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011107047 2022-08-17) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Γ ««ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» & Δ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, το σχολικό έτος 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 690.354,81 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 169774).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1278_2022 ΑΔΑ: ΩΥ9Ν7ΛΗ-Μ2Ω

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση των πρακτικών 29.1 και 29.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, της 29/2022 πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. οικ. 188253/5565/17-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011108755 2022-08-17) για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» & Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, το σχολικό έτος 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 368.792,12 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 170563).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1279_2022 ΑΔΑ: 6ΡΞΜ7ΛΗ-ΥΙΜ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1280_2022 ΑΔΑ: ΨΓ5Υ7ΛΗ-Μ36

ΘΕΜΑ 15ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπάνης υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1281_2022 ΑΔΑ: ΨΙΣΩ7ΛΗ-0ΔΗ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, οικονομικού έτους 2022, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1282_2022 ΑΔΑ: ΩΤ137ΛΗ-ΕΘΠ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Διαμόρφωση κτιρίου του πρώην Οργανισμού Κωπαϊδας για τη στέγαση τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών», προϋπολογισμού 3.000.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1283_2022 ΑΔΑ: 6Κ8Ξ7ΛΗ-8Β9

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου 3: «Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση υποδομών των ΤΟΕΒ 5ης και 6ης ζώνης Θεσσαλιώτιδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΙΑΝΟΣ” ΤΗΣ 18-9-2020)», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1284_2022 ΑΔΑ: 9ΗΖΚ7ΛΗ-Κ62

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών περιοχής Δήμου Κύμης – Αλιβερίου για τα έτη 2021 και 2022», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 1.909.345,21 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1285_2022 ΑΔΑ: 9ΒΖΡ7ΛΗ-7ΞΓ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στις επαρχιακές οδούς 25 (Τμήμα ΡΟΒΙΕΣ – ΙΣΤΙΑΙΑ – ΚΑΝΑΤΑΔΙΚΑ), 26 (Τμήμα ΜΟΝΟΚΑΡΥΑ – ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗΣ) & 27 (Τμήμα ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ – ΓΑΛΑΤΣΑΔΕΣ)», Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1286_2022 ΑΔΑ: ΨΩΦΣ7ΛΗ-Φ0Ψ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της οριστικής μελέτης και χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Eκβάθυνση διαύλου και λιμενολεκάνης λιμένα Στυλίδας – επέκταση προβλήτας και κρηπιδωμάτων λιμένα Στυλίδας», Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1287_2022 ΑΔΑ: 9Δ1Γ7ΛΗ-3Ψ3

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 192468/810/24-08-2022 με ΑΔΑ:9Ξ3Ω7ΛΗ-80Ο απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, από τις 24-08-2022, στον Νομό Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1288_2022 ΑΔΑ: 6Η0Α7ΛΗ-3ΝΔ

ΘΕΜΑ 23ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” και του “Δήμου Δελφών” για το ενταγμένο στην 8η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021, έργο με τίτλο: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδών προς Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού-Μπαλαλούκα». Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1289_2022 ΑΔΑ: 9ΥΣΧ7ΛΗ-Θ7Φ

ΘΕΜΑ 24ο: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2023 στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων», της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1290_2022 ΑΔΑ: ΩΧΛΔ7ΛΗ-52Ι

ΘΕΜΑ 25ο: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2023 στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου», της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1291_2022 ΑΔΑ: ΨΝΖΠ7ΛΗ-ΤΣΧ

ΘΕΜΑ 26ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών για την Τεχνική Υποστήριξη της Π.Ε. Ευρυτανίας για έκδοση άδειας ίδρυσης Υδατοδρομίου Αγίου Γεωργίου Ευρυτανίας, βάσει του άρθρου 221, παρ.11δ, του Ν.4412/2016, “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1292_2022 ΑΔΑ: 663Ψ7ΛΗ-4Λ2

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης της Αντιπεριφερειάρχη Ορεινής – Δασικής Πολιτικής & Κτηνοτροφίας κας Αικατερίνης Καλαντζή στην Αιδηψό Ευβοίας, για το 28ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1293_2022 ΑΔΑ: 6Ζ2Ζ7ΛΗ-ΦΒΤ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση: α) διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη σύμβασης: «Προμήθεια ελαστικών στόλου οχημάτων & μηχανήματων έργου Π.Ε. Ευρυτανίας, έτους 2022», προϋπολογισμού 62.967,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%, β) της υπ’ αριθ. 19/2022 μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών και γ) των όρων διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού.