33η Συνεδρίαση 2023 – (22-08-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 33ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 918_2023 ΑΔΑ:
Δεν απαιτείται η ανάρτηση της απόφασης στο Διαύγεια

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση α) πρακτικών της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ της 1ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π. Ε. Βοιωτίας για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026, β) ανάδειξη άγονων ομάδων και επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας, γ) ανάδειξη προσωρινών αναδόχων και δ) συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 919_2023 ΑΔΑ: 6ΙΗΞ7ΛΗ-ΦΕ9

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση των δύο πρακτικών της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, όσον αφορά την πρώτη πρόσκληση, στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026, προϋπολογισμού 3.251.613,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης 20%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 920_2023 ΑΔΑ: 6ΓΔΦ7ΛΗ-ΨΨ6

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση α) Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και β) ανάθεσης για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας» έως τέσσερις (4) μήνες, λόγω του κατεπείγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2 περίπτ. γ του Ν. 4412/2016 (Αρ. Πρόσκλησης 165909/02.08.2023, 23PROC013199289).

ΑΠΟΦΑΣΗ 921_2023 ΑΔΑ: Ψ9ΠΖ7ΛΗ-ΚΟΒ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 166879/3-8-2023 απόφασης Περιφερειάρχη, περί σύνταξης και κατάθεσης προσφυγής ανάκλησης κατ’ αρ. 328 του Ν.4700/2020 ενώπιον του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ανάκληση της υπ ́αριθμ. 46/24-7-2023 Πράξης της Υπηρεσίας της Επιτρόπου Π.Ε Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 922_2023 ΑΔΑ: 6Δ8Δ7ΛΗ-1Φ3

ΘΕΜΑ 2ο: Κώλυμα του δικηγόρου Λουκά Καρρά του Ιωάννη να παρασταθεί προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την Αίτηση Ακύρωσης των Κατσίερη Ιωάννη, Κατσίερη Αριστείδη, Σπύρου-Μαρίας Ραμπελίας και της εταιρείας ΕΛΤΕΚ ΕΠΕ με αρ. κατ. Ε2494/2022] και αντικατάστασή του.

ΑΠΟΦΑΣΗ 923_2023 ΑΔΑ: 9ΨΥΜ7ΛΗ-ΦΑ0

ΘΕΜΑ 3ο: Κώλυμα του δικηγόρου Λουκά Καρρά του Ιωάννη να παρασταθεί προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την Αίτηση Ακύρωσης των Κατσίερη Ιωάννη, Κατσίερη Αριστείδη, Σπύρου-Μαρίας Ραμπελίας και της εταιρείας ΕΛΤΕΚ ΕΠΕ με αρ. κατ. Ε319/2022] και αντικατάστασή του.

ΑΠΟΦΑΣΗ 924_2023 ΑΔΑ: 6ΠΒΕ7ΛΗ-70Ο

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Πρωτοδικείο ΄Αμφισσας [σχετικά με την από 20-6-2023 αίτηση-κλήση της ετερορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «Παναγιώτα Γεωργούση-Κουτσόμπου & Σια ΕΕ»] (εξ’αναβολής).

ΑΠΟΦΑΣΗ 925_2023 ΑΔΑ: ΡΛ7Ε7ΛΗ-ΤΑ4

ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή των επιχορηγήσεων: 1) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για την καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας των μηνών Αυγούστου- Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2023, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τους, για την κάλυψη δαπανών τους – Ζ΄ Κατανομή έτους 2023 και για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών και 2) από το Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στους υπαλλήλους των Περιφερειών της Χώρας, οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 926_2023 ΑΔΑ: ΨΝΞΦ7ΛΗ-Ι2Ρ

ΘΕΜΑ 6ο:Τροποποίηση του από 26/09/2005 μισθωτηρίου (αρχική σύμβαση μίσθωσης), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δυνάμει των υπ’ αριθ. 01/10/2010,06/03/2013, 23/10/2017 και 01/11/2020 τροποποιητικών συμβάσεων μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Παπαποστόλου & Αρκαδίου 6 στη Λαμία συνολικού εμβαδού 635 τ.μ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 927_2023 ΑΔΑ: 62Α57ΛΗ-ΕΑΘ

ΘΕΜΑ 7ο:Συγκρότηση Επιτροπών – Οργάνων παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) της Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 928_2023 ΑΔΑ: 61ΡΟ7ΛΗ-ΥΗΘ


ΘΕΜΑ 8ο:Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 929_2023 ΑΔΑ: 9ΤΞΨ7ΛΗ-ΝΡΤ

.ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 930_2023 ΑΔΑ: 68317ΛΗ-ΓΝΧ

ΘΕΜΑ 10ο: Α) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2023. Β) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 931_2023 ΑΔΑ: ΨΚ147ΛΗ-Ν4Ω

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση για την κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΘΗΛΗΣ» της Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 παρ. 12 του Ν.4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 932_2023 ΑΔΑ: 6ΣΒΚ7ΛΗ-8Η4

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 168917/07-08-2023 με ΑΔΑ:ΨΑΖΠ7ΛΗ-3ΜΥ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. (Βροχοπτώσεις από 05/08/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 933_2023 ΑΔΑ: Ρ4ΖΡ7ΛΗ-ΣΦ3

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.152136/17-07-2023 με ΑΔΑ:668Γ7ΛΗ-ΟΨΟ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την κατάσβεση πυρκαγιάς, από τις 15-07-2023 στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Αρμά της Τ.Κ. Φύλλων του Δήμου Χαλκιδέων, στην Π.Ε. Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 934_2023 ΑΔΑ: 66Μ97ΛΗ-Ρ60

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023 ΣΤΗΝ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «2.4 Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-2.3 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 935_2023 ΑΔΑ: ΨΔ1Υ7ΛΗ-Σ66

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.173766/16-08-2023, με ΑΔΑ: ΨΡΞ37ΛΗ-6Β8, απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Βοιωτίας που αφορά διάθεση μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων, σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Τ.Κ ΚΟΚΚΙΝΟΥ της Δ.Ε.ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ, του Δ.ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ την 14/08/2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 936_2023 ΑΔΑ: 94ΔΕ7ΛΗ-ΠΜΘ

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης της πράξης «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Δερβενοχωρίων της Π.Ε. Βοιωτίας» της πρόσκλησης με κωδικό : Π89-2.3 και τίτλο :«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» από (1.05.2023-31.10.2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 937_2023 ΑΔΑ: ΡΒΞΦ7ΛΗ-8ΡΣ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης της πράξης με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023» της πρόσκλησης με κωδικό: Π89-2.3 και τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1.05.2023-31.10.2023)» της Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 938_2023 ΑΔΑ: 6ΥΘΡ7ΛΗ-ΚΤΠ

ΘΕΜΑ 18ο: Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητα Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του άρθρου 23 του Ν. 5046/29-07-2023 (ΦΕΚ Α΄137), μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι τις 30.6.2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ 939_2023 ΑΔΑ: 99ΦΩ7ΛΗ-5ΤΘ

ΘΕΜΑ 19ο:α)Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας [άρθρο 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016] για την συμμετοχή της Π.Σ.Ε. στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί από 09 έως 17 Σεπτεμβρίου 2023, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 18.600,00€ με Φ.Π.Α, β) της Πρόσκλησης και των όρων αυτής και γ) τη συγκρότηση της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 940_2023 ΑΔΑ: 6ΨΝΠ7ΛΗ-ΞΡΙ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση α) της διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης» για τις ανάγκες του επαρχιακού και εθνικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 941_2023 ΑΔΑ: ΨΠΥΗ7ΛΗ-3ΦΓ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού και αποδέσμευση εγγυητικής καλής εκτέλεσης για την «Προμήθεια Καυσίμων των μηχανημάτων έργων και φορτηγών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας περιόδου 2020-2022».