32η Συνεδρίαση 2023 – (08-08-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 32ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 889_2023 ΑΔΑ: 6ΡΨΚ7ΛΗ-2ΨΟ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Δερβενοχωρίων της Π.Ε. Βοιωτίας» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «2.4 Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων», δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-2.3 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 890_2023 ΑΔΑ: 6ΞΡ67ΛΗ-7ΦΜ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών στην περιοχή της Π.Ε. Βοιωτίας» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «2.4 Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων», δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-2.3 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 891_2023 ΑΔΑ: 60ΛΔ7ΛΗ-0ΔΧ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικού 5 και κατακύρωση αποτελέσματος του ανοικτού, ηλεκτρονικού, διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια πενήντα εννέα (59) οχημάτων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τη διαδικασία της λειτουργικής χρονομίσθωσης (Operational Leasing), χρονικής διάρκειας εξήντα (60) μηνών», προϋπολογισμού 2.286.312,00€ (με ΦΠΑ), για 5 έτη, χωρίς δικαίωμα εξαγοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (Αριθμ. Διακήρυξης 268059/28-11-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011698911).

ΑΠΟΦΑΣΗ 892_2023 ΑΔΑ: Ψ23Α7ΛΗ-20Ψ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρακτικού 4 και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων της παροχής υπηρεσιών για την «Μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, τα τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026», συνολικού προϋπολογισμού 13.098.801,60€ (άνευ ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων προαίρεσης 50%, με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς διάρκειας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής [χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης σε ευρώ (€)].

ΑΠΟΦΑΣΗ 893_2023 ΑΔΑ: 6ΖΙΛ7ΛΗ-ΑΙ1

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης [σχετικά με τη λειτουργία του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) για την περιοχή Μεξιατών].

ΑΠΟΦΑΣΗ 894_2023

Δεν απαιτείται η ανάρτηση της απόφασης στο Διαύγεια

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού 1 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης 2023-2024 για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 895_2023 ΑΔΑ: ΡΡ4Σ7ΛΗ-Α8Ρ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια σάκων ψυχρής ασφάλτου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 896_2023 ΑΔΑ: ΩΧ9Θ7ΛΗ-77Λ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης 3 & 4 και κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδών για τις ανάγκες διαγράμμισης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Εύβοιας, περιόδου 2022-2023», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 897_2023 ΑΔΑ: 9ΜΒ17ΛΗ-ΖΧΝ

ΘΕΜΑ 5ο: α) Έγκριση πρακτικών Ι & ΙΙ της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ιδιόκτητα και μισθωμένα οχήματα της Π.Ε. Βοιωτίας & Πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας», τα τρία έτη 2023-2026, συνολικού προϋπολογισμού 785.975,40€ συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 5% και ΦΠΑ 24%, β) ανάδειξη προσωρινού αναδόχου και γ) συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 898_2023 ΑΔΑ: ΨΙΦΓ7ΛΗ-5ΡΚ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικών Ι & ΙΙ και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού συμβούλου, με τίτλο: “Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων σε ότι αφορά Υδραυλικά Έργα για την ωρίμανση της δημοπράτησης του έργου: «Φράγμα Σέττα – Μανίκια Ν. Ευβοίας»”, προϋπολογισμού 248.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 899_2023 ΑΔΑ: 6Ξ587ΛΗ-ΙΔΩ

ΘΕΜΑ 7ο: Ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ & των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του Νομού, για τρεις (3) μήνες.

ΑΠΟΦΑΣΗ 900_2023 ΑΔΑ: Ψ2ΠΙ7ΛΗ-ΓΩΟ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού και ανακήρυξη αναδόχου α) της Προμήθειας επιπλέον αδειών χρήσης του Σ.Η.Δ.Ε., β) της Παροχής υπηρεσίας ετήσιας συντήρησης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.) και γ) της Ετήσιας Παροχής του Υποσυστήματος Αιτήσεων Πολιτών και Επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 46.438,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση [άρθρο 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016], λόγω αποκλειστικότητας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 901_2023 ΑΔΑ: ΡΤ4Ρ7ΛΗ-ΗΑΓ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση του πρακτικού Αξιολόγησης και Καταστροφής Υλικών της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 902_2023 ΑΔΑ: ΨΝΤΘ7ΛΗ-ΥΑ8

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικού 2/31-07-2023 της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026», συνολικού προϋπολογισμού 18.542.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και προαιρέσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 903_2023 ΑΔΑ: 906Ξ7ΛΗ-ΑΗΨ

ΘΕΜΑ 11ο: Συγκρότηση αμειβόμενης τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Βοιωτίας, για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026», προϋπολογισμού 9.374.408,33€ (συμπεριλαμβανομένων Δικαιωμάτων Προαίρεσης 28% και ΦΠΑ 24%).

ΑΠΟΦΑΣΗ 904_2023 ΑΔΑ: Ψ1Κ97ΛΗ-6ΛΒ

ΘΕΜΑ 12ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 905_2023 ΑΔΑ: 6Φ3Ω7ΛΗ-3Θ8

ΘΕΜΑ 13ο: Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, έργα, μελέτες του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2023, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 906_2023 ΑΔΑ: ΨΠΘΤ7ΛΗ-ΥΟΖ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 907_2023 ΑΔΑ: 63257ΛΗ-ΧΔΑ

ΘΕΜΑ 15ο: Εξειδίκευση πίστωσης από α) τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) και από β) τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 908_2023 ΑΔΑ: 6Φ377ΛΗ-ΩΔ3

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο νομού Φωκίδας», προϋπολογισμού 193.033,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 909_2023 ΑΔΑ: ΨΟΥΜ7ΛΗ-4Μ4

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση υποδομών του ΤΟΕΒ Ξυνιάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 910_2023 ΑΔΑ: 63ΗΥ7ΛΗ-Η92

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση γέφυρας επί της Ε.Ο. 12 στον Μίστρο», συμβατικής δαπάνης 1.882.782,10€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 911_2023 ΑΔΑ: 6ΥΘΝ7ΛΗ-3ΥΜ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κόμβος Δροσιάς Ν.Α. Εύβοιας (συνέχιση)», συμβατικής δαπάνης 430.623,78€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 912_2023 ΑΔΑ: 9ΡΣΤ7ΛΗ-ΟΗΜ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών νότιας Εύβοιας για τα έτη 2020 και 2021», προϋπολογισμού 925.309,06 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 913_2023 ΑΔΑ: ΨΠΙΣ7ΛΗ-ΠΛΩ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών περιοχής δήμων Ερέτριας, Κύμης – Αλιβερίου & Καρύστου», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 914_2023 ΑΔΑ : Ρ1ΒΓ7ΛΗ-ΗΒ5

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Εργασίες συντήρησης κατασκηνώσεων Ι.Μ. Χαλκίδας», συμβατικού ποσού 147.331,02 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 915_2023 ΑΔΑ: 6ΣΕ17ΛΗ-5ΑΥ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης έργου με τίτλο: «Προμήθεια άλατος αποχιονισμού για τις ανάγκες του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας» στον άξονα 4.8 «Οδική ασφάλεια» του «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 199.976,10€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 916_2023 ΑΔΑ: Ψ6ΝΘ7ΛΗ-ΞΣΨ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 161850/28-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΧΧ37ΛΗ-2ΡΧ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (κατάσβεση δασικών πυρκαγιών σε περιοχές του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας, Δήμου Δομοκού, Δήμου Λαμιέων και Δήμου Μακρακώμης, από την 26/07/2023).