2η Συνεδρίαση 2022 – (20-01-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 20ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 58 _2022 ΑΔΑ:ΨΘ0Ρ7ΛΗ-ΑΡΑ

ΘΕΜΑ : Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ 60 _2022 ΑΔΑ:ΡΠ1Ν7ΛΗ-68Ε

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για 24 μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ. Διακήρυξης 11/253224/7026/12-11-2021, ΑΔΑΜ: 21PROC009524900).

ΑΠΟΦΑΣΗ 61_2022 ΑΔΑ:ΨΑΥΓ7ΛΗ-Λ95

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση του υπ.αριθμ. 1 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) για το έργο:«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2022 στα όρια του Δήμου Αγράφων».

ΑΠΟΦΑΣΗ 62_2022 ΑΔΑ:ΨΧ9Π7ΛΗ-ΝΞΔ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση του υπ.αριθμ. 1 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) για το έργο:«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2022 στα όρια του Δήμου Καρπενησίου».

ΑΠΟΦΑΣΗ 63_2022 ΑΔΑ:6ΝΤ97ΛΗ-ΦΕΦ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 48/16-12-2021 (ΑΔΑ:ΩΞΝΘ7ΛΗ-8ΡΛ) και 49/21-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΙΦΔ7ΛΗ-Σ08) πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 64_2022 ΑΔΑ:ΩΥΖ97ΛΗ-ΥΧΦ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση: α) διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ και των Δ/νσεων Α΄/βαθμιας και Β΄/βαθμιας Εκπαίδευσης του νομού, για ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης (δίμηνης παράτασης), β) των όρων της συνημμένης διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 65_2022 ΑΔΑ:9ΓΥΝ7ΛΗ-ΟΧΠ

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής των υπηρεσιών της αριθ. σύμβασης 29 /2021 (21SYMV008685741 2021-05-31) η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. 56 /2021 (21SYMV009072354 2021-08-13) σύμβαση :«Μετάφραση κειμένου ελληνικού τουριστικού οδηγού και χαρτών του Ν. Ευρυτανίας στην αγγλική γλώσσα με προσαρμογή του αγγλικού κειμένου στη μακέτα και εκτύπωση τουριστικού οδηγού του Ν. Ευρυτανίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, για την τουριστική προβολή της Π.Στ.Ε. – Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 66_2022 ΑΔΑ:9ΚΦ37ΛΗ-ΧΞ8

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2021-2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας σύμφωνα με την παρ. ι, εδαφ. 3, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ 67_2022 ΑΔΑ:Ω5ΔΦ7ΛΗ-ΞΓΘ

ΘΕΜΑ 5ο:Α)Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022.Β)Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2022.Γ) Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2022, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0899. ,Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 68_2022 ΑΔΑ:6ΣΚΞ7ΛΗ-Κ6Ρ

ΘΕΜΑ 6ο:Α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022.Β)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022.Γ)Ορισμός υπολόγου Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 69_2022 ΑΔΑ:69ΥΖ7ΛΗ-Π5Θ

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 70_2022 ΑΔΑ:ΨΘΗ87ΛΗ-Υ0Γ

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 71_2022 ΑΔΑ:ΨΩΡΛ7ΛΗ-ΣΚΝ

ΘΕΜΑ 9ο:Α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022.Β)Ορισμός υπολόγου Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 72_2022 ΑΔΑ:Ψ9ΙΕ7ΛΗ-Κ6Β

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 73_2022 ΑΔΑ:98Ω87ΛΗ-ΖΙΡ

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 74_2022 ΑΔΑ:692Ε7ΛΗ-ΔΨ0

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα», συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για 24 μήνες (Αριθμ. Διακήρυξης 9/251233/6959/10-11-2021, ΑΔΑΜ:21PROC009514629).

ΑΠΟΦΑΣΗ 75_2022 ΑΔΑ:ΨΔΗ17ΛΗ-ΝΨ0

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση της υπ’ αριθ 87964/992/22-12-2021 με ΑΔΑ:6ΩΝΟ7ΛΗ-Δ1Σ απόφασης Περιφερειάρχη με την οποίο εγκρίνεται η μελέτη : «Στατική μελέτη εγκαταστάσεων συστήματος τεχνητής χιόνωσης στο χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου» σύμφωνα με το Ν.4735/2020 (άρθρο 40).

ΑΠΟΦΑΣΗ 76_2022 ΑΔΑ:9ΡΝΒ7ΛΗ-Α4Θ

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση της υπ’ αριθ 87947/991/22-12-2021 με ΑΔΑ:6ΞΙΞ7ΛΗ-ΧΡΕ απόφασης Περιφερειάρχη με την οποίο εγκρίνεται η μελέτη με τίτλο: «Υδραυλική μελέτη ανοιχτής λιμνοδεξαμενής στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου» σύμφωνα με το Ν.4735/2020 (άρθρο 40).

ΑΠΟΦΑΣΗ 77_2022 ΑΔΑ:ΨΑΠΔ7ΛΗ-Ω0Θ

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2 (γ) και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε) και σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, Έγκριση Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού για τη Μελέτη του έργου με τίτλο «Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο της περιοχής Αράχωβας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας», που χρηματοδοτείται από τους Τακτικούς ΚΑΠ Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 690.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 78_2022 ΑΔΑ:6ΡΩΓ7ΛΗ-ΥΕ3

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ(Ορθή επανάληψη 7-01-2022) για το έργο με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 91841 «Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός Μόρνου ποταμού» με κωδικό αριθμό 2016ΕΠ56600000 της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ566, ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη,συμμόρφωση στην 410/2021 απόφαση ΑΕΠΠ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 79_2022 ΑΔΑ:ΨΤΤΥ7ΛΗ-Α7Κ

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή Οδού Σύνδεσης ΠΑΘΕ – Πορθμείο Γλύφας, Τμήμα από Χ.Θ. 8+120 έως χ.θ. 11+627,05»ναδόχου: ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ 80_2022 ΑΔΑ:ΕΠ4Χ7ΛΗ-ΧΕΗ

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 395.000,00€ με ΦΠΑ, αναδόχου ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 81_2022 ΑΔΑ:6ΔΣΜ7ΛΗ-9ΘΤ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 293763/823/30-12-2021 με ΑΔΑ:ΨΚΠΑ7ΛΗ-3ΡΞ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. (βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις παγετός από 27/12/2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 82_2022 ΑΔΑ:6ΚΧΨ7ΛΗ-ΟΞ4

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 5827/24/11-01-2022 με ΑΔΑ:6ΟΤΑ7ΛΗ-ΤΒΠ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων , στον αποχιονισμό-ρίψη άλατος, του Ε.Ο Δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας την 11/01/2022 μέχρι την περάτωση των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 83_2022 ΑΔΑ:6ΑΜΗ7ΛΗ-ΙΜΓ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 84_2022 ΑΔΑ:67ΟΔ7ΛΗ-Ο56

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 64/1-11-2021 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη: 2020-2021/2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 2.409.446,52€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 8ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 181580/5235/19-08-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 85_2022 ΑΔΑ:60ΛΥ7ΛΗ-755

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 65/05-12-2022 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη: 2020-2021/2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 2.409.446,52€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 8ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 181580/5235/19-08-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 86_2022 ΑΔΑ:Ω8Σ07ΛΗ-ΤΩΟ

ΘΕΜΑ 24ο:Καταργήσεις-Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2021-2022 (16η κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 87_2022 ΑΔΑ:Ω8ΝΒ7ΛΗ-6Τ4

ΘΕΜΑ 25ο:Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 88_2022 ΑΔΑ:Ω32Κ7ΛΗ-ΙΥΧ

ΘΕΜΑ 26ο: ΄Ασκηση ή μη ανακοπής κατά της εκτέλεσης και Αίτησης Αναστολής Εκτέλεσης , της υπ’ αριθμ. 400/2021 Διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας που αφορά επιδίκαση απαιτήσεων από αποζημίωση.

ΑΠΟΦΑΣΗ 89_2022 ΑΔΑ:ΨΚΙ47ΛΗ-ΕΨΡ

ΘΕΜΑ 27ο: Περί άσκησης ή μη ενδίκoυ μέσου κατά της με αριθμό Α349/2021 απόφασης του 1oυ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας(εξ αναβολής).

ΑΠΟΦΑΣΗ 90 _2022 ΑΔΑ:ΨΝ4Κ7ΛΗ-514

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της εκπόνησης στρατηγικής μελέτης υποδομών της Νήσου Ευβοίας από το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΔΙΑΖΩΜΑ» προς σκοπό δωρεάς στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.