28η Συνεδρίαση 2023 – (11-07-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 28/11-07-2023 ΤΗΣ Ο.Ε.

28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 744_2023 ΑΔΑ: ΨΘ007ΛΗ-Κ5Ι

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «4.8-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ», δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-4.7 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 745_2023 ΑΔΑ: 6Φ3Δ7ΛΗ-ΗΛ0

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του υπ. αριθμ. 3/2023 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) που αφορά τον «Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για ένα έτος με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 746_2023 ΑΔΑ: 6ΗΥΜ7ΛΗ-ΟΜΙ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Μερική διόρθωση της υπ’ αριθμ. 644/2023 (ΑΔΑ: ΨΜ317ΛΗ-ΟΧΤ) κατακυρωτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ περί «Παροχής Υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ», διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμα τέσσερις (4) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00€ με Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ. Διακήρυξης 6/130512/3907/9-6-2022, ΑΔΑΜ:22PROC010738073).

ΑΠΟΦΑΣΗ 747_2023 ΑΔΑ: 6Λ5Υ7ΛΗ-138

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την από 2/2/2020 αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών της Ελένης Πετρενίτη του Αποστόλου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 748_2023 ΑΔΑ: 677Λ7ΛΗ-Η0Θ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά[σχετικά με την Προσφυγή του Δημητρίου Τυμπλαλέξη]

ΑΠΟΦΑΣΗ 749_2023 ΑΔΑ: 6ΓΨΗ7ΛΗ-ΣΚΒ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου [σχετικά με την αίτηση ανάκλησης που άσκησε η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» κατά της με αριθμό 6/2023 Πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Υπηρεσία Επιτρόπου στο στην Π.Ε. Ευρυτανίας]

ΑΠΟΦΑΣΗ 750_2023 ΑΔΑ: ΩΧΔ27ΛΗ-Ι45

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου [σχετικά με την αίτηση ανάκλησης που άσκησε η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» κατά της με αριθμό 7/2023 Πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Υπηρεσία Επιτρόπου στο στην Π.Ε. Ευρυτανίας]

ΑΠΟΦΑΣΗ 751_2023 ΑΔΑ: 6Λ4Π7ΛΗ-ΡΘΟ

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την Έφεση του Αθανασίου Κουρουμπέτση]

ΑΠΟΦΑΣΗ 752_2023 ΑΔΑ: 63ΨΨ7ΛΗ-ΗΥ9

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή του Άγγελου Δημητρίου]

ΑΠΟΦΑΣΗ 753_2023 ΑΔΑ: 6Ρ417ΛΗ-2Γ7

ΘΕΜΑ 7ο:Διορισμός Δικηγόρου για νομική στήριξη υπαλλήλων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του Αρείου Πάγου (ποινικό Τμήμα)

ΑΠΟΦΑΣΗ 754_2023 ΑΔΑ: 6Ν2Ζ7ΛΗ-817

ΘΕΜΑ 8ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την Έφεση της εταιρείας με την επωνυμία «Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.»]

ΑΠΟΦΑΣΗ 755_2023 ΑΔΑ: ΩΝΟ77ΛΗ-ΦΝ3

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση για κατ’ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων σε υπάλληλο της Π. Ε. Φθιώτιδας που δεν κατέχει οργανική θέση οδηγού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 756_2023 ΑΔΑ: 60967ΛΗ-6Θ9

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση διενέργειας δημόσιου, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, φίλτρων και μπαταριών για την επισκευή – συντήρηση των μηχανημάτων έργου, φορτηγών και οχημάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 261.889,91€ με Φ.Π.Α. και των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 757_2023 ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7ΛΗ-5ΕΛ

ΘΕΜΑ 11ο: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1767/2022 (ΑΔΑ: Ψ0ΤΥ7ΛΗ-ΚΥΝ) προγενέστερης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί «Παροχής Υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας των Δ/νσεων Α΄/βαθμιας και Β΄/βαθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ», διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμα τέσσερις (4) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 758_2023 ΑΔΑ: Ψ9ΚΟ7ΛΗ-0ΧΓ

ΘΕΜΑ 12ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 759_2023 ΑΔΑ: Ψ1Λ97ΛΗ-ΡΚΡ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023,Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 760_2023 ΑΔΑ: ΨΓΨ87ΛΗ-Υ1Σ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023,Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 761_2023 ΑΔΑ: 90ΙΝ7ΛΗ-Υ84

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου από τον Τακτικό Π.Υ (Ειδικός Φορέας 073) και πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΠ) (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 762_2023 ΑΔΑ: ΨΗ097ΛΗ-Ν59

ΘΕΜΑ 16ο: Α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023 και Β)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 763_2023 ΑΔΑ: ΨΦ437ΛΗ-ΟΝΤ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών περιοχής νότιας Εύβοιας για τα έτη 2022 & 2023», προϋπολογισμού 620.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 764_2023 ΑΔΑ: ΨΨΛΤ7ΛΗ-6ΟΑ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, του έργου «Αποκατάσταση βλαβών – τεχνικά – ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου», της συλλογικής απόφασης ΚΑΠ Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 765_2023 ΑΔΑ: 64ΗΥ7ΛΗ-2ΚΘ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024»για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «4.8-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-4.7 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 766_2023 ΑΔΑ: ΨΧΕ77ΛΗ-ΨΘ1

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση α) του πρακτικού Α΄ σταδίου: Προεπιλογής και συνέχισης της διαδικασίας της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 199408 και τίτλο: «Νέες διακλαδώσεις κεντρικού οδικού άξονα – κορμού Βόρειας Εύβοιας προς παράκτιες ζώνες», καθώς και β) του «Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης», του Β΄ σταδίου της εν λόγω μελέτης, προϋπολογισμού 1.045.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 767_2023 ΑΔΑ: 6ΥΛ57ΛΗ-ΚΣΑ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση α) του πρακτικού Α΄ σταδίου: Προεπιλογής και συνέχισης της διαδικασίας της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 199405 και τίτλο: «Μελέτη πρώιμων σταδίων νέου κεντρικού οδικού άξονα – κορμού Βόρειας Εύβοιας: Τμήμα Στροφυλία – Ιστιαία», καθώς και β) του «Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης», του Β΄ σταδίου της εν λόγω μελέτης, προϋπολογισμού 1.410.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 768_2023 ΑΔΑ: 6ΥΙΡ7ΛΗ-9Θ1

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – τεχνικά οδικού δικτύου Πρόδρομος – Ροσκά (Α’ Φάση)», προϋπολογισμού 1.199.999,99 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 769_2023 ΑΔΑ: ΨΧΣΜ7ΛΗ-0ΞΓ

ΘΕΜΑ 23ο: Εξέταση ένστασης του Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας κατά της διακήρυξης με τίτλο: «Ολοκλήρωση μελετών οδού Βίνιανης – Μαυρομμάτα – Όρια νομού Ευρυτανίας», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.196.468,32 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 770_2023 ΑΔΑ: 6Φ057ΛΗ-ΙΘΟ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας για το έτος 2019», συμβατικού ποσού 151.755,32 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 771_2023 ΑΔΑ: ΩΖΞΩ7ΛΗ-10Ζ

ΘΕΜΑ 25ο: Χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση καταστροφής λόγω καθίζησης οδοστρώματος και διαμόρφωση πρανών στην οδό που συνδέει τον Αγ. Κωνσταντίνο με τον οικισμό Άγναντης από: Χ αρχή=400116, Ψ αρχή=4289469 έως Χ πέρας =402486, Ψ πέρας = 4285258», συμβατικού ποσού 270.967,74 € χωρίς ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 772_2023 ΑΔΑ: 604Φ7ΛΗ-1ΜΨ

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΠΡΟΥΣΟΣ – ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ & ΠΡΟΥΣΟΣ – ΑΡΑΠΟΚΕΦΑΛΑ» προϋπολογισμού 640.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ, αναδόχου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΟΥΝΤΖΗΛΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 773_2023 ΑΔΑ: ΨΩΑΤ7ΛΗ-ΧΗΘ

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ», αναδόχου: «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΡΩΖΗΣ ΕΔΕ»της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 774_2023 ΑΔΑ: 9ΤΖ07ΛΗ-Ι5Ζ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2022-2024», του ενάριθμου 2022ΝΠ26600008 (πρώην 2014ΕΠ56600015) με τίτλο «Εργασίες Αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο & Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 775_2023 ΑΔΑ: 601Β7ΛΗ-ΦΙ6

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 142740/04-07-2023 με ΑΔΑ:9ΒΧΔ7ΛΗ-ΔΦΜ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την «Αποκατάσταση υποδομών και δικτύων από φυσικές καταστροφές στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας και διατήρηση καθαρών των παρόδιων περιοχών του οδικού δικτύου της Βόρειας Εύβοιας», κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου του έτους 2023, στην Π.Ε. Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 776_2023 ΑΔΑ: 6ΙΓΗ7ΛΗ-2ΣΣ

ΘΕΜΑ 30ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1109 (Πρακτικό 30/9-8-2022 θέμα 9ο) απόφασης κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 6/2023 Πράξη προσυμβατικού ελέγχου της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 777_2023 ΑΔΑ: ΨΝΟΚ7ΛΗ-ΞΦΔ

ΘΕΜΑ 31 ο: Έγκριση 1ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026 στα πλαίσια του Δ.Σ.Α. της αριθ. 92031/05-05-2023 (23PROC012611884) Διακήρυξης Δυναμικού Συστήματος Αγορών, συνολικού Π/Υ 9.374.408,33€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης 28%.