24η Συνεδρίαση 2023 – (21-06-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 24/21-06-2023 ΤΗΣ Ο.Ε.

24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 640_2023 ΑΔΑ: 97ΜΕ7ΛΗ-ΗΜΞ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση: του υπ’ αριθμ. 1 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού και Διαδικασιών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για τρία σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, συνολικού προϋπολογισμού 10.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης, μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ. Διακήρυξης αριθ. 92031/05-05-2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 641_2023 ΑΔΑ: ΨΙΜΦ7ΛΗ-ΒΤΒ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Διόρθωση της αρ.296/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά έγκριση της 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟ ΤΡΙΓΚΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΑΛΕΙΟ ΘΧΠ ΙΤΕΑΣ – ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» προϋπολογισμού 2.500.000,00 ΕΥΡΩ, με ΦΠΑ αναδόχου: ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 642_2023 ΑΔΑ: 653Β7ΛΗ-Λ18

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του υπ.αριθμ. 2/2022 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών και Προμηθειών με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ 2) ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 643_2023 ΑΔΑ: ΨΜ7Ξ7ΛΗ-ΔΡΡ

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του υποέργου: “Καθαρισμός ερεισμάτων και κοπή κλαδιών & δένδρων στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φθιώτιδας 2023”, συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., (Αριθμ. Διακήρυξης Ν. 2/71079/6-4-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC012456785).

ΑΠΟΦΑΣΗ 644_2023 ΑΔΑ: ΨΜ317ΛΗ-ΟΧΤ

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση πρακτικού 5 της επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ», διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμα τέσσερις (4) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00€ με Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ. Διακήρυξης 6/130512/3907/9-6-2022, ΑΔΑΜ:22PROC010738073).

ΑΠΟΦΑΣΗ 645_2023 ΑΔΑ: ΨΒ157ΛΗ-2ΞΓ


ΘΕΜΑ 4ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023,της Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 646_2023 ΑΔΑ: 9Β227ΛΗ-ΦΥΨ


ΘΕΜΑ 5ο: α)Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής»,
β) Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2023 δεκτικού ΚΑΕ 0722 της Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 647_2023 ΑΔΑ: ΩΝ437ΛΗ-Β7Β

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023» ,της Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 648_2023 ΑΔΑ: Ω8Β07ΛΗ-ΛΛΛ

ΘΕΜΑ 7ο:Α)Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέα 073) για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας , Γ΄ τριμήνου 2023. Β) Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Έτους 2023 (Ειδικός Φορέα 071) για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας,έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 649_2023 ΑΔΑ: ΨΒ947ΛΗ-Η7Π

ΘΕΜΑ 8ο:Α) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023. Β) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 650_2023 ΑΔΑ: 6Ι8Υ7ΛΗ-Γ59

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της υπ. αριθμ. 120971/09-06-2023 (ΑΔΑ:ΨΓΠΦ7ΛΗ-ΨΩΛ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την κατάσβεση πυρκαγιάς, από τις 07-06-2023 στην περιοχή οικισμού Λουκισίων του Δήμου Χαλκιδέων, στην Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 651_2023 ΑΔΑ: 9ΥΛΒ7ΛΗ-ΣΛ0

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της υπ. αριθμ. 124614/13-06-2023 (ΑΔΑ:90Ν57ΛΗ-ΑΣ4) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών,(βροχοπτώσεις από 11/06/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 652_2023 ΑΔΑ: ΨΜΡ37ΛΗ-Κ7Β

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου:«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 653_2023 ΑΔΑ: 6ΞΡΦ7ΛΗ-40Ψ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ» της Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 500.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με Κωδικό ΚΑΕ 9771.01.

ΑΠΟΦΑΣΗ 654_2023 ΑΔΑ: 96Κ37ΛΗ-06Α

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ – ΜΑΡΑΘΟΣ (Α΄ΦΑΣΗ)» της Π.Ε.Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναδόχου: “ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 655_2023 ΑΔΑ: 9ΒΚΡ7ΛΗ-Ω6Γ

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου:«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΩΝ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΙΤΕΑΣ-ΚΙΡΡΑΣ ΛΤ ΦΩΚΙΔΑΣ», προϋπολογισμού: 124.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.[με κωδικό αριθμό 2021ΣΕ18900036 της συλλογικής απόφασης ΣΑΕ 189].

ΑΠΟΦΑΣΗ 656_2023 ΑΔΑ: ΨΖΝΑ7ΛΗ-ΑΕΙ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών και έγκριση πρακτικού της επιτροπής περί αποζημίωσης αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης του άρθρου 163 παρ. 1γ του Ν.4412/2016 του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020», προϋπολογισμού 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 657_2023 ΑΔΑ: ΨΨ4Ι7ΛΗ-3ΣΑ

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ» της Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 56.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 658_2023 ΑΔΑ: ΩΧΜ77ΛΗ-8ΦΞ

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» της Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 78.120,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 659_2023 ΑΔΑ: 9Κ5Ν7ΛΗ-Δ7Ο

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση του σταδίου Τοπογραφικής Αποτύπωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», Π.Ε. Βοιωτίας προεκτιμώμενης αμοιβής 595.035,04 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 660_2023 ΑΔΑ: ΨΜΘΠ7ΛΗ-7ΤΑ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση του Πρακτικού IV Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 2ου κατά σειρά μειοδότη μετά την διάλυση της σύμβασης με τον 1ο μειοδότη του με αρ. ΕΣΗΔΗΣ 91678 υποέργου «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022»,προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%],του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ»,[Πρόγραμμα ένταξης: ΣΑΝΠ 466-2023, Κωδ. Πράξης 2022ΝΠ46600017 – 31ο Υποέργο (πρώην ΣΑΕΠ 566 με Κ.Α. 2014ΕΠ56600002-49ο Υποέργο)].

ΑΠΟΦΑΣΗ 661_2023 ΑΔΑ: 6ΤΖΜ7ΛΗ-49Σ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ Ε.Ο.77 (ΤΜΗΜΑ ΠΑΓΩΝΤΑ – ΔΕΡΒΕΝΙ)»της Π.Ε. Εύβοιας, αναδόχου: “ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 662_2023 ΑΔΑ: Ψ5Χ97ΛΗ-Β8Ρ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ» της Π.Ε.Εύβοιας, αναδόχου:“SEC ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 663_2023 ΑΔΑ: ΩΖ7Α7ΛΗ-ΝΚΜ

ΘΕΜΑ 22ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 608/8-06-2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ ως προς τον τίτλο του έργου και λήψη νέας απόφασης για τη δημοπράτηση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 6 (ΟΡΙΑ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)» από πιστώσεις ΚΑΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΙ της 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος με την 99/2023 Απόφαση και ΑΔΑ:91ΟΖ7ΛΗ-ΘΚΟ, προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 664_2023 ΑΔΑ: 6ΑΒΘ7ΛΗ-9Θ8

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», αναδόχου “ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 665_2023 ΑΔΑ: 9ΣΙΘ7ΛΗ-Ψ06

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση xορήγησης 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ» της Π.Ε. Φθιώτιδας ,αναδόχου: “ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 666_2023 ΑΔΑ: ΨΣΛΓ7ΛΗ-ΩΘΑ

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 4 (ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ – ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑ – ΑΓ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ)» της Π.Ε. Φθιώτιδας ,αναδόχου “ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.”

ΑΠΟΦΑΣΗ 667_2023 ΑΔΑ: 6ΕΣΜ7ΛΗ-ΗΡΡ

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «2.4-Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων» δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π 89-2.5 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τίτλο: «Παρακολούθηση Δυνητικώς Τοξικών Μικροφυκών στις Ζώνες Παραγωγής και Αλιείας Δίθυρων Μαλακίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Εύβοιας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 668_2023 ΑΔΑ: 6ΞΓΟ7ΛΗ-ΥΧ9

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση α) διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΥΡΝΟΥ & ΚΑΘΕΝΩΝ» (Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων) της Π.Ε. Εύβοιας,προϋπολογισμού 310.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (250.000,00€ άνευ Φ.Π.Α.),β)των όρων της σχετικής Διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 669_2023 ΑΔΑ: 6ΚΜΘ7ΛΗ-Σ2Θ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση κατανομής της επιχορήγησης, που αφορά στα Προνοιακά Ιδρύματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 670_2023 ΑΔΑ: 9ΙΝΜ7ΛΗ-ΙΔΟ

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 1 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026»,συνολικού προϋπολογισμού 16.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης 50%,Αριθμ. Διακήρυξης Ν.486764/28-4-2023,(ΑΔΑΜ:23PROC0012575041).

ΑΠΟΦΑΣΗ 671_2023 ΑΔΑ: 6ΟΚΙ7ΛΗ-ΠΑΦ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση α)του υπ’ αριθμ. 2/9-6-2023 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026»,, συνολικού προϋπολογισμού 16.500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης 50%, Αριθμ. Διακήρυξης Ν.4 86764/28-4-2023. (ΑΔΑΜ:23PROC0012575041) και β) εγγραφή οικονομικού φορέα στο ΔΣΑ της Π.Ε. Φθιώτιδας για τη μεταφορά μαθητών για τρία σχολικά έτη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 672_2023 ΑΔΑ: 6ΨΩ97ΛΗ-ΚΜΕ

ΘΕΜΑ 31ο: α)Έγκριση του πρακτικού 30.2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και β) Διόρθωση των αρ. 1529/8-11-2022 και 590/8-6-2023 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΤΕ για την 30/2022 πρόσκληση με αριθ. πρωτ. οικ. 194798/5713/29-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011155569 2022-08-29) για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» & Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το σχολικό έτος 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 382.692,91 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 171255).

ΑΠΟΦΑΣΗ 673_2023 ΑΔΑ: Ω8Π87ΛΗ-ΗΛΗ

ΘΕΜΑ 32ο:Αποδοχή παραχώρησης χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας Δ. ΥΠ.Α (όπως μετονομάσθηκε ο Ο.Α.Ε.Δ.) με τη μορφή χρησιδανείου, προς τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 674_2023 ΑΔΑ: ΩΝ117ΛΗ-3Η5

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση παραχώρησης μηχανήματος έργου (προωθητήρα) στο Δήμο Καρπενησίου για την εκτέλεση εργασιών σε οικόπεδο του Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 675_2023 ΑΔΑ: 6ΚΡΩ7ΛΗ-8ΨΠ

ΘΕΜΑ 34ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή της «IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε».

ΑΠΟΦΑΣΗ 676_2023 ΑΔΑ: ΨΒΟΔ7ΛΗ-Δ7Τ

ΘΕΜΑ 35ο: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμό 109/2023 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 677_2023 ΑΔΑ: 6Ε2Ε7ΛΗ-Υ95

ΘΕΜΑ 36ο: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμό 169/2023 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 678_2023 ΑΔΑ: ΨΟ8Ο7ΛΗ-5ΣΖ

ΘΕΜΑ 37ο:Λήψη απόφασης για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς-ζημία Λεμονιάς Παπακωνσταντίνου.