10η συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (03-11-2020)

10η Πρόσκληση Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 10ης συνεδρίασης Π.Σ.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 245_2020 ΩΙΦΕ7ΛΗ-6ΓΞ Έγκριση πρότασης τροποποίησης της ΣΑΕΠ 056/2 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020 .
ΑΠΟΦΑΣΗ 246_2020 6ΓΘΠ7ΛΗ-ΝΙΠ Πρόταση ένταξης νέων έργων στη  ΣΑΕΠ866 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 247_2020 6ΠΑΓ7ΛΗ-Σ3Ψ Αύξηση προϋπολογισμού του ενάριθμου 2009ΕΠ06600002 “ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ – ΔΟΜΟΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΞΗΡΙΩΤΙΣΣΑ – ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ” της ΣΑΕΠ066.
ΑΠΟΦΑΣΗ 248_2020 ΩΔΔΓ7ΛΗ-ΦΜΑ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600003 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΩΠΑΪΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566
ΑΠΟΦΑΣΗ 249_2020 ΩΧΒΛ7ΛΗ-ΩΨΕ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566.
ΑΠΟΦΑΣΗ 250_2020 Ψ9ΛΠ7ΛΗ-007 Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600001 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.
ΑΠΟΦΑΣΗ 251_2020 ΩΣΒΑ7ΛΗ-Ρ9Μ Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Ευρυτανίας
ΑΠΟΦΑΣΗ 252_2020 6ΑΙΔ7ΛΗ-ΡΝ0

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο “Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas & People – Ανάπτυξη μελλοντικής συνεργατικής πολιτικής για αγροτικές περιοχές και αγροτικό πληθυσμό» και ακρωνύμιο «POLIRURAL» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «HORIZON 2020».