ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(e-mail: gdel@pste.gov.gr)

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΟΛΟΒΟΥ ΖΩΗ
ΤΗΛ:  22313 52671

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

(e-mail: ddhd@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανάγονται ιδίως στην εξασφάλιση της διαφάνειας των πράξεων των περιφερειακών οργάνων, στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του φορέα και των περιφερειακών υπηρεσιών του, τη διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των συστημάτων της Περιφέρειας με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών φορέων της Διοίκησης και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Περιφέρειας, καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών της.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛ:22313 54810  FAX:22313 54820
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Διαφάνειας Γαλάνης Δημήτριος 22313 54818  22313 54820
Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων φορέα Βασιλόπουλος Αθανάσιος 22313 54822 22313 54820
Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων Αποστολόπουλος Γεώργιος 22313 54810 22313 54820
Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη Καλησιάκης Γρηγόριος 22313 54815 22313 54820
Πληροφορικής ΠΕ Βοιωτίας Στεφανίδης Ιωάννης 22613 50269 22613 50267
Πληροφορικής ΠΕ Εύβοιας Παπουτσής Αθανάσιος 22213 53994 22210 36086
Πληροφορικής ΠΕ Ευρυτανίας Καραθάνος Ιωάννης 22373 50713 22373 50715
Πληροφορικής ΠΕ Φωκίδας Σαλαμούρας Ευάγγελος 22653 50511 22653 50519

Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

(e-mail: dexpolith@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη ανάγονται ιδίως στο σχεδιασμό και το συντονισμό δράσεων για το σύνολο των υπηρεσιών της Περιφέρειας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, καθώς και στην εισήγηση οργανωτικών μέτρων που είναι αναγκαία για τη βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Στα καθήκοντα της Διεύθυνσης είναι η επιτόπια παρακολούθηση όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας και η κατάθεση αναλυτικής έκθεσης ανά τρεις μήνες στον περιφερειάρχη, για κάθε μία υπηρεσία της Περιφέρειας με αντίστοιχες προτάσεις βελτίωσης.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΗΛ: 22313 51273 FAX: 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  FAX
 Συντονισμού Μπερτσιμά Ιωάννα 22313-51273
 Σχεδιασμού

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(e-mail: ddoikisis@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοίκησης ανάγονται ιδίως στη διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας, στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών αυτών για την εκπλήρωση των στόχων τους και της αποστολής τους, στην επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό, στη διαχείριση όλων των θεμάτων διοίκησης προσωπικού, καθώς και στα θέματα σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών και τέλος στην εύρυθμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΦΗΚΑ ΦΩΤΟΥΛΑ
ΤΗΛ:22313 52615 FAX: 22313 54715
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Διοίκησης Πιλάτου Ελένη 22313 54709  22313 54715
Προσωπικού Παπαευσταθίου Φώτης 22313 54711 22313 54715
Γραμματείας Λεμψέογλου Γρηγόρης 22313 54703  22313 54715
Συλλογικών Οργάνων Σφήκα Φωτούλα 22313 52615 22313 54715

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

(e-mail: doik@pste.gov.gr)

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου ανάγονται ιδίως στην συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων,που αφορούν στην κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, του απολογισμού και κάθε οικονομικής κατάστασης. Η Διεύθυνση Οικονομικού έχει επίσης αρμοδιότητα στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της Περιφέρειας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, στον έλεγχο, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής όλων των δαπανών της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της Π.Ε. Φθιώτιδας και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα την Λαμία και της αντιμισθίας των αιρετών εκπροσώπων και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΤΟΛΛΙΛΗ ΒΑΪΑ
ΤΗΛ:22313 54725 FAX: 22313 52670

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Τόλλιλη Βαία 22313 54725  22313 52670
Ταμειακής Υπηρεσίας Σπηλιοπούλου Αρετή 22313 54739  22313 52670
Προσόδων και περιουσίας Βαρελά Μαρία 22313 54726  22313 52670
Μισθοδοσίας Κοφινάς Ιωάννης 22313 54735  22313 52670
Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσιονομικού Ελέγχου Μανόπουλος Γεώργιος 22313 54727  22313 52670
Προμηθειών Παλαιολόγου Βασιλική 22313 54744 22313 52670
Λογιστικής Διαχείρισης Πετροπούλου Αθανασία 22313 54731 22313 52670
Γραμματείας Συράκης Ευθύμιος 22313 54741 22313 52670

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

(e-mail: ddoik-vio@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται ιδίως στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας για την εκπλήρωση των στόχων της και της αποστολής της, στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας, στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών, στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στην πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και στη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού, στην εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, καθώς και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΟΛΟΒΟΥ ΖΩΗ
ΤΗΛ:22613 50284 FAX: 22613 50265

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Διοίκησης, Προσωπικού και Μισθοδοσίας Τριανταφυλλοδήμου Δήμητρα 22613 50275 22613 50265
Προμηθειών 22613 50290 & 270 2261350265
Λογιστικής Διαχείρισης Κολοβού Ζωή 22613 50284 22613 50265
Οικονομικής Διαχείρισης – Δημοσιονομικού Ελέγχου 22613 50289 & 272 22613 50291
Ταμειακής Υπηρεσίας  Ξυλά Κρυσταλλία 22613 50283 22613 50291
Γραμματείας  Μελετίου Σωτηρία 22613 50266 22613 50265

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

(e-mail: ddoik-evo@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται ιδίως στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας για την εκπλήρωση των στόχων της και της αποστολής της, στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας, στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών, στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στην πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και στη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού, στην εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, καθώς και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ
ΤΗΛ: 2221353991 FAX: 2221036075

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Διοίκησης, Προσωπικού και Μισθοδοσίας Σταυρίδης Συμεών 2221353536  2221036075
Προμηθειών Γιαννουλάκου Αγγελική 2221353725 2221036073
Λογιστικής Διαχείρισης Παλιαρούτης Κων/νος 2221353710
Οικονομικής Διαχείρισης – Δημοσιονομικού Ελέγχου
Ταμειακής Υπηρεσίας Καραλή Ελένη 2221353712 2221036091
Γραμματείας Λαγουδάκη Ελένη 2221353694 2221028600

  Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

(e-mail: ddoik-evr@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται ιδίως στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας για την εκπλήρωση των στόχων της και της αποστολής της, στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας, στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών, στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στην πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και στη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού, στην εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, καθώς και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΟΥΦΛΕΡΟΥ ΖΩΗ
ΤΗΛ:22373 50743 FAX: 22373 50720

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Διοίκησης, Προσωπικού και Μισθοδοσίας Γαϊλα Αλεξάνδρα 22373 50718 22373 50729
Προμηθειών Δροσίνη Νεκταρία 22373 50713 22373 50708
Λογιστικής Διαχείρισης Σαξώνη Μαρία 22373 50722 22373 50715
Οικονομικής Διαχείρισης – Δημοσιονομικού Ελέγχου Παρούτσας Ιωάννης 2237350763 2237350763
Ταμειακής Υπηρεσίας Παπαγεωργίου Νικόλαος 22373 50723 22373 50715
Γραμματείας Παυλέτσης Ιωάννης 22373 50720 22373 50720

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

(e-mail: ddoik-fok@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται ιδίως στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας για την εκπλήρωση των στόχων της και της αποστολής της, στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας, στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών, στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στην πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και στη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού, στην εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, καθώς και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΕΓΚΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΗΛ: 22653-50513 FAX: 22653-50664

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Διοίκησης, Προσωπικού και Μισθοδοσίας Αναστασίου Λάμπρος 22653-50638 22653-50664
Προμηθειών Κάββουρας Κωνσταντίνος 22653-50636 22653-50512
Λογιστικής Διαχείρισης Κούτουλας Ευάγγελος 22653-50635 22653-50512
Οικονομικής Διαχείρισης – Δημοσιονομικού Ελέγχου Βλάχου Ευθυμία 22653-50661 22653-50664
Ταμειακής Υπηρεσίας Φωτεινή Λύτρα 22653-50518 22653-50664
Γραμματείας Ψιλογιάννης Αθανάσιος 22653-50515 22653-50664