ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(e-mail: gdel@pste.gov.gr)

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΟΛΟΒΟΥ ΖΩΗ
ΤΗΛ:  22313 52671, 22613 50284

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

(e-mail: ddhd@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανάγονται ιδίως στην εξασφάλιση της διαφάνειας των πράξεων των περιφερειακών οργάνων, στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του φορέα και των περιφερειακών υπηρεσιών του, τη διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των συστημάτων της Περιφέρειας με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών φορέων της Διοίκησης και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Περιφέρειας, καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών της.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛ: 2231354810
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Διαφάνειας Γαλάνης Δημήτριος 2231354818
Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων φορέα Βασιλόπουλος Αθανάσιος 2231354822
Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων Αποστολόπουλος Γεώργιος 2231354810
Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη Καλησιάκης Γρηγόριος 2231354815
Πληροφορικής ΠΕ Βοιωτίας Στεφανίδης Ιωάννης 2261350269
Πληροφορικής ΠΕ Εύβοιας Παπουτσής Αθανάσιος 2221353994
Πληροφορικής ΠΕ Ευρυτανίας Καραθάνος Ιωάννης 2237350713
Πληροφορικής ΠΕ Φωκίδας Σαλαμούρας Ευάγγελος 2265350511

Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

(e-mail: dexpolith@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη ανάγονται ιδίως στο σχεδιασμό και το συντονισμό δράσεων για το σύνολο των υπηρεσιών της Περιφέρειας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, καθώς και στην εισήγηση οργανωτικών μέτρων που είναι αναγκαία για τη βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Στα καθήκοντα της Διεύθυνσης είναι η επιτόπια παρακολούθηση όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας και η κατάθεση αναλυτικής έκθεσης ανά τρεις μήνες στον περιφερειάρχη, για κάθε μία υπηρεσία της Περιφέρειας με αντίστοιχες προτάσεις βελτίωσης.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΗΛ: 22313 51273

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  FAX
 Συντονισμού Μπερτσιμά Ιωάννα 2231351273
 Σχεδιασμού

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(e-mail: ddoikisis@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοίκησης ανάγονται ιδίως στη διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας, στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών αυτών για την εκπλήρωση των στόχων τους και της αποστολής τους, στην επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό, στη διαχείριση όλων των θεμάτων διοίκησης προσωπικού, καθώς και στα θέματα σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών και τέλος στην εύρυθμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΦΗΚΑ ΦΩΤΟΥΛΑ
ΤΗΛ:22313 52615
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Διοίκησης Πιλάτου Ελένη 2231354709
Προσωπικού Παπαευσταθίου Φώτης 2231354711
Γραμματείας Λεμψέογλου Γρηγόρης 2231354703
Συλλογικών Οργάνων Σφήκα Φωτούλα 2231352615

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

(e-mail: doik@pste.gov.gr)

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου ανάγονται ιδίως στην συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων,που αφορούν στην κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, του απολογισμού και κάθε οικονομικής κατάστασης. Η Διεύθυνση Οικονομικού έχει επίσης αρμοδιότητα στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της Περιφέρειας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, στον έλεγχο, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής όλων των δαπανών της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της Π.Ε. Φθιώτιδας και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα την Λαμία και της αντιμισθίας των αιρετών εκπροσώπων και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΤΟΛΛΙΛΗ ΒΑΪΑ
ΤΗΛ: 22313 54725

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Τόλλιλη Βαία 2231354725
Ταμειακής Υπηρεσίας Σπηλιοπούλου Αρετή 2231354739
Προσόδων και περιουσίας Βαρελά Μαρία 2231354726
Μισθοδοσίας Κοφινάς Ιωάννης 2231354735
Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσιονομικού Ελέγχου Μανόπουλος Γεώργιος 2231354727
Προμηθειών Παλαιολόγου Βασιλική 2231354744
Λογιστικής Διαχείρισης Πετροπούλου Αθανασία 2231354731
Γραμματείας Συράκης Ευθύμιος 2231354741

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

(e-mail: ddoik-vio@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται ιδίως στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας για την εκπλήρωση των στόχων της και της αποστολής της, στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας, στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών, στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στην πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και στη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού, στην εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, καθώς και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΟΛΟΒΟΥ ΖΩΗ
ΤΗΛ:2261350284

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Διοίκησης, Προσωπικού και Μισθοδοσίας 2261350275
Προμηθειών 2261350290 & 270
Λογιστικής Διαχείρισης Κολοβού Ζωή 2261350284
Οικονομικής Διαχείρισης – Δημοσιονομικού Ελέγχου 2261350289 & 272
Ταμειακής Υπηρεσίας Ξυλά Κρυσταλλία 2261350283
Γραμματείας Γκαβογιαννάκη Μαρία 2261350266

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

(e-mail: ddoik-evo@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται ιδίως στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας για την εκπλήρωση των στόχων της και της αποστολής της, στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας, στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών, στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στην πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και στη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού, στην εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, καθώς και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ
ΤΗΛ: 2221353991

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Διοίκησης, Προσωπικού και Μισθοδοσίας Πολιού Μσριάνθη 2221353741
Προμηθειών Παλιαρούτης Κων/νος 2221353710
Λογιστικής Διαχείρισης Καραλή Ελένη 2221353712
Οικονομικής Διαχείρισης – Δημοσιονομικού Ελέγχου Σιμόπουλος Απόστολος 2221353631
Ταμειακής Υπηρεσίας Γούναρη Ευαγγελία 2221353714
Γραμματείας Λαγουδάκη Ελένη 2221353694

  Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

(e-mail: ddoik-evr@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται ιδίως στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας για την εκπλήρωση των στόχων της και της αποστολής της, στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας, στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών, στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στην πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και στη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού, στην εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, καθώς και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΟΥΦΛΕΡΟΥ ΖΩΗ
ΤΗΛ:22373 50743

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Διοίκησης, Προσωπικού και Μισθοδοσίας Γαϊλα Αλεξάνδρα 2237350718
Προμηθειών Γιαννιώτη Ουρανία 2237350713
Λογιστικής Διαχείρισης Σαξώνη Μαρία 2237350722
Οικονομικής Διαχείρισης – Δημοσιονομικού Ελέγχου Παρούτσας Ιωάννης 2237350763
Ταμειακής Υπηρεσίας Παπαγεωργίου Νικόλαος 2237350723
Γραμματείας Παυλέτσης Ιωάννης 2237350720

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

(e-mail: ddoik-fok@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται ιδίως στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας για την εκπλήρωση των στόχων της και της αποστολής της, στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας, στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών, στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στην πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και στη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού, στην εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, καθώς και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΕΓΚΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΗΛ: 22653-50513 FAX: 22653-50664

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Διοίκησης, Προσωπικού και Μισθοδοσίας Αναστασίου Λάμπρος 2265350638
Προμηθειών Κάββουρας Κωνσταντίνος 2265350636
Λογιστικής Διαχείρισης Κούτουλας Ευάγγελος 2265350635
Οικονομικής Διαχείρισης – Δημοσιονομικού Ελέγχου Βλάχου Ευθυμία 22653-50661
Ταμειακής Υπηρεσίας Λύτρα Φωτεινή 2265350518
Γραμματείας Ψιλογιάννης Αθανάσιος 2265350515