Ένταξη της Πράξης «Παρακολούθηση Δυνητικώς Τοξικών Μικροφυκών στις Ζώνες Παραγωγής και Αλιείας Δίθυρων Μαλακίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Εύβοιας» με Κωδικό ΟΠΣ 5217509 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025»

Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5217509

Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Απόφαση Ένταξης