Ένταξη της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023 ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5220625 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας 2.4 – Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων»

Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5220625

Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Απόφαση Ένταξης