Ένταξη της Πράξης «ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024» με Κωδικό ΟΠΣ 5220213 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας 4.8 «Οδική ασφάλεια»

Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5220213

Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Απόφαση Ένταξης