Ένταξη της Πράξης «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Δερβενοχωρίων της Π.Ε. Βοιωτίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5220100 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας 2.4 – Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων»

Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5220100

Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Απόφαση Ένταξης