Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) για τη λειτουργία εργαστηρίου, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία με την επωνυμία «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΛΕΥΣΕΙΣ – Divina Farm»

ΨΡΘΙ7ΛΗ-ΣΨ8 ΜΑΜΑΣ Π.Π.Δ