Τροποποίηση της Επιτροπής Κληρώσεων για την διεξαγωγή Ηλεκτρονικών Κληρώσεων και του Καταλόγου Μελών Επιτροπών Διαγωνισμών Έργων, Μελετών, Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020

ΩΡΠΡ7ΛΗ-4ΤΧ(1)