Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1376/84023/15-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΔ2Ο7ΛΗ-5ΞΔ) Απόφασης Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του έργου: Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ονομαστικής ισχύος 3.0 MW στη θέση ‘‘Καλύβα-Παλιόρρεμα’’ , Δ.Ε. Θηβαίων, Δήμου Θηβαίων , Π.Ε. Βοιωτίας και Δ.Ε. Αυλίδος, Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε. Ευβοίας Π.Σ.Ε. της εταιρείας «ΚΑ.ΠΑ ΑΙΟΛΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» (πρώην «ΤΕ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΧΜΗ ΕΕ») ως προς τον τύπο της ανεμογεννήτριας και την μικρή μετακίνησή της ,την αλλαγή της όδευσης της γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την σύνδεση του σταθμού με το Δίκτυο Μέσης Τάσης και ως προς την οδοποιία πρόσβασης και προσπέλασης στη θέση του γηπέδου και της Α/Γ του έργου.