Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1317/03-08-2015 (Α.Δ.Α. 7ΘΝ67ΛΗ-42Ι) Απόφασης Υπαγωγής σε ΠΠΔ Αιολικού Πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΟΠΟΥΝΤΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε» στη θέση «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΑ», Δήμου Λοκρών, Δ.Ε. Οπουντίων, Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση Α.Δ.Α. ΩΞΓΤ7ΛΗ-ΨΩΧ

587-04~1

Σχολιάστε