Τροποποίηση της με αρ.πρωτ.951/148283/08.07.2019 (ΑΔΑ: ΩΔΩΜ7ΛΗ-ΩΔΕ) “Απόφασης Υπαγωγής και εφαρμογής τήρησης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 999,81kW¨ της εταιρίας με την επωνυμία ¨ΕΠΤΑΠΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (διακριτικός τίτλος: SEVEN GATES Ε. ΚΟΙΝ.)¨ που βρίσκεται στη θέση ¨Βατερή ή Χάλκο¨ της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”.