Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 464/115355/22.05.2018 (ΑΔΑ: ΩΧΔΓ7ΛΗ-1Δ7) Αποφασης Υπαγωγής σε Π.Π.Δ. του έργου: ¨ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 2,4 MW” της εταιρείας ¨ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΚΚΑΣ Ε.Π.Ε.¨ που βρίσκεται στη θέση ¨ΛΑΚΚΑ¨ της Δ.Ε. Κυριακίου του Δήμου Λεβαδέων της Π.Ε. Βοιωτίας

7Ζ7Ψ7ΛΗ-1ΒΨ

Σχολιάστε