Τροποποίηση απόφασης ορισμού υπαλλήλων για την γραμματειακή υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας

258579_3758_2019-1