Περίληψη Προκήρυξης Σύμβασης: Εκπόνηση μελέτης με τίτλο «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΣΑΜ 540» με συμφωνία-πλαίσιο και με προεκτιμώμενη αμοιβή άνω του ορίου της οδηγίας 2004/18.

 Περίληψη Προκήρυξης Σύμβασης:  Εκπόνηση μελέτης με τίτλο «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΣΑΜ 540» με συμφωνία-πλαίσιο και με προεκτιμώμενη αμοιβή άνω του ορίου της οδηγίας 2004/18.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο