16η Συνεδρίαση (Τακτική) 07.09.2022

Πρόσκληση σε Tακτική Συνεδρίαση ΠΣΣΕ 07.09.2022

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 16ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 07.09.2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 119_2022 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ 120_2022 97Σ37ΛΗ-7ΑΝ

«Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Κατασκευή, λειτουργία και επανένταξη του Χώρου Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.Α.) 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Βοιωτίας στη θέση «Τσαρτσάλι» Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας και την αποκατάσταση του υφιστάμενου Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΔΑ)» & «Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2ης Δ.Ε. Νομού Βοιωτίας» Σύντομος Τίτλος Έργου ή Δραστηριότητας ΜΕΑ ΚΑΙ ΧΥΤΑ/Υ ΘΗΒΑΣ (Ο.Ε.Δ.Α)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 121_2022 Χρονική παράταση διάρκειας συνεδρίασης
ΑΠΟΦΑΣΗ 122_2022 ΨΔ1Ω7ΛΗ-0ΥΒ

Λήψη απόφασης για τη μεταβολή του τόπου διεξαγωγής της επόμενης (δια ζώσης ή με μεικτό τρόπο) τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, οποτεδήποτε αυτή οριστεί.

ΑΠΟΦΑΣΗ 123_2022 6ΝΠ07ΛΗ-4Μ4

Έγκριση 8ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 124_2022 9Ο997ΛΗ-ΒΜΩ

Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τα Όργανα της Εταιρείας “Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α” από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 125_2022 ΨΖΞΩ7ΛΗ-21Φ

Ορισμός εκπροσώπων επιτροπής Πειθαρχικού Συμβουλίου Π.Δ.170/2003, για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 126_2022 974Α7ΛΗ-ΓΧΙ

Έγκριση πρακτικού επιτροπής του άρθρου 8β του Ν 2323/1995 σχετικά με την χορήγηση  αδειών  σε  πλωτά  μέσα  που  κινούνται  σε  φυσικές  και  τεχνητές λίμνες για την άσκηση τουριστικών πλόων

ΑΠΟΦΑΣΗ 127 _2022 92ΔΚ7ΛΗ-13Ο

6η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 128_2022 Ψ2ΟΧ7ΛΗ-ΠΗΛ

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το B’ τρίμηνο έτους 2022.