6η Συνεδρίαση 2022 – (15-02-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 15ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 201_2022 ΑΔΑ: ΨΛΣΒ7ΛΗ-Ζ22

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 67 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, τα έτη 2021-2022/2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 55.793,40 άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – σύμφωνα με την Αριθμ. 11η Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. Πρωτ. 18059/995/28-01-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 202_2022 ΑΔΑ: Ψ1ΠΣ7ΛΗ-ΛΙΕ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Ανανέωση σύμβασης προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων, κλάδου ΔΕ Οδηγών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών και είχαν ως αποτέλεσμα την κήρυξη περιοχών του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού της Π.Ε. Εύβοιας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 203_2022 ΑΔΑ: ΨΧΧΘ7ΛΗ-45Ξ

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΓΕΝΝΗΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε.”].

ΑΠΟΦΑΣΗ 204 _2022 ΑΔΑ: ΩΑΗΧ7ΛΗ-Λ97

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή του Βασιλείου Κοτσιαφίτη].

ΑΠΟΦΑΣΗ 205 _2022 ΑΔΑ: 96397ΛΗ-ΤΩΠ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επιδόσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 206_2022 ΑΔΑ: ΨΑ4Υ7ΛΗ-ΣΝ9

ΘΕΜΑ 4ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 499/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 207_2022

*ΠΡΟΤΑΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 17-26

ΑΠΟΦΑΣΗ 218_2022 ΑΔΑ: ΨΔ287ΛΗ-7Σ8

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της διενέργειας και των όρων διακήρυξης διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας, για ένα έτος», προϋπολογισμού 448.684,72 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 219_2022 ΑΔΑ: ΩΔΑΠ7ΛΗ-Η7Γ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση των υπ΄αριθμ. 1 και 2 πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την «Προμήθεια Δομικών Υλικών Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 71.994,40 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 220_2022 ΑΔΑ: Ω3ΠΕ7ΛΗ-5ΩΟ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού 2 και κατακύρωση αποτελέσματος του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα», συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για 24 μήνες.

ΑΠΟΦΑΣΗ 221_2022 ΑΔΑ: 6ΕΝΑ7ΛΗ-ΚΔΩ

ΘΕΜΑ 8ο: Α. Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ, για τις Κοινωνικές Συμπράξεις Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2018 – 2019» και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. Β. Συγκρότηση της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 222_2022 ΑΔΑ: 6Σ757ΛΗ-ΤΝΗ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμών ΧΕΠ – απαλλαγής υπολόγων έτους 2021 για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 223_2022 ΑΔΑ: 9ΑΕΡ7ΛΗ-ΖΕΣ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή α) δαπάνης παροχής υπηρεσιών και επιστροφής παραβόλων από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και β) δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στη ΣΑ566 από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 224_2022 ΑΔΑ: 9ΑΩΘ7ΛΗ-ΕΟ1

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2022, (Ειδικός Φορέας 073) και από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων, μελετών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 225_2022 ΑΔΑ: ΨΓ977ΛΗ-ΧΦ0

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 226_2022 ΑΔΑ: 6ΙΑ77ΛΗ-ΥΕΞ

ΘΕΜΑ 13ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, έργα, μελέτες, οικονομικού έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 227 _2022 ΑΔΑ: Ψ2ΙΔ7ΛΗ-020

ΘΕΜΑ 14ο: Α. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών και έξοδα μετακίνησης των υπαλλήλων & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών. Β. Ορισμός Υπολόγου Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2022, Π.Ε Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 228_2022 ΑΔΑ: 6ΥΗΘ7ΛΗ-ΟΣΗ

ΘΕΜΑ 15ο: Συγκρότηση Επιτροπών για το έτος 2022 της Π.Ε. Φωκίδας, σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 229_2022 ΑΔΑ: Ψ1517ΛΗ-Υ7Κ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Τουρισμού, Αθλητισμού και Εθελοντισμού κ. Ηλία Μπουρμά, στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση “TTR ROMANIAN INTERNATIONAL TOURISM FAIR ROMEXPO”, ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/ΜΕΙΚΤΗ Ρουμανία – Βουκουρέστι.

*ΑΠΟΦΑΣΗ 208_2022 ΑΔΑ: Ψ27Ρ7ΛΗ-Ψ4Γ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του υποέργου: «Κατασκευή νέου αναβαθμού ανάντη της γέφυρας Βίστριζας και αποκατάσταση ζημιών υφισταμένου», του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών της γέφυρας Βίστριζας του επαρχιακού δρόμου Συκάς – Αγ. Σώστη και αποκατάσταση ζημιών αναχωμάτων και συρματοκιβωτίων χειμάρρου Βίστριζας», προϋπολογισμού 700.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 209_2022 ΑΔΑ: 9ΕΩ47ΛΗ-Π5Α

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση 1ου πρακτικού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Συμπληρωματικές παρεμβάσεις και εργασίες ολοκλήρωσης των έργων άρδευσης πεδιάδας Μόρνου», προϋπολογισμού 6.500.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 210_2022 ΑΔΑ: 91Ξ47ΛΗ-ΖΑΖ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Διαμόρφωση παραλίας Ν. Αρτάκης – β΄ φάση», προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 211_2022 ΑΔΑ: ΨΩΡΓ7ΛΗ-Ο8Ρ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του έργου: «Καθαρισμοί, άρση προσχώσεων & εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας επί ρεμάτων περιοχής δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Άγ. Άννας», προϋπολογισμού 12.772.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 212_2022 ΑΔΑ: ΨΕΛΗ7ΛΗ-7ΒΞ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του έργου: «Καθαρισμοί, άρση προσχώσεων & εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας επί ρεμάτων περιοχής Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού», προϋπολογισμού 9.300.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 213_2022 ΑΔΑ: 90ΝΡ7ΛΗ-8ΥΧ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών, ενίσχυση τεχνικών έργων & λήψη μέτρων προστασίας εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας», προϋπολογισμού 8.300.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 214_2022 ΑΔΑ: 90ΤΤ7ΛΗ-ΟΚΦ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κόμβος Δροσιάς Ν.Α. Εύβοιας (συνέχιση)», συμβατικού ποσού 430.623,78 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 215_2022 ΑΔΑ: Ψ90Τ7ΛΗ-ΟΞΟ

ΘΕΜΑ 24ο: Χορήγηση 5ης παράτασης του χρονοδιαγράμματος του υποέργου: «Συντήρηση αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος, υποδομών και σήμανσης στις εθνικές οδούς», του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού μελέτης 3.500.000,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 216_2022 ΑΔΑ: 6ΙΝΟ7ΛΗ-ΖΦΒ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδοστρώματος εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 1.199.999,99 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 217_2022 ΑΔΑ: ΨΤ0Σ7ΛΗ-2ΤΖ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή τεχνικών – κρασπεδορείθρων εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού μελέτης 240.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 230_2022 ΑΔΑ: 6Λ517ΛΗ-7Α7

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 22141/50/2-02-2022 (ΑΔΑ: ΡΤ0Μ7ΛΗ-ΜΟΥ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί προμήθειας πετρελαίου κίνησης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 231_2022 ΑΔΑ: 6ΘΖΡ7ΛΗ-ΤΓ3

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 19445/46/2-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΙΓ7ΛΗ-7ΜΟ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις – βροχοπτώσεις από 1/02/2022).

ΑΠΟΦΑΣΗ 232_2022 ΑΔΑ: 9ΤΥΓ7ΛΗ-ΙΣ3

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 13400/53/20-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΨΕ7ΛΗ-ΘΓΧ) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των στον αποχιονισμό – ρίψη άλατος του Ε.Ο. δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας, την 20/01/2022, μέχρι την περάτωση των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 233_2022 ΑΔΑ: 6ΤΗΒ7ΛΗ-Μ6Ξ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 18318/100/28-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΞΞ57ΛΗ-ΟΥΨ) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των στον αποχιονισμό – ρίψη άλατος του Ε.Ο. δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας, την 28/01/2022, μέχρι την περάτωση των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 234_2022 ΑΔΑ: ΨΚ5Ι7ΛΗ-7ΔΟ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 25345/164/8-02-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΟ27ΛΗ-Σ15) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των στον αποχιονισμό – ρίψη άλατος του Ε.Ο. δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας, την 8/02/2022, μέχρι την περάτωση των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 235_2022 ΑΔΑ: ΩΖΩΡ7ΛΗ-Θ57

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 22177/145/2-02-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΤΓ7ΛΗ-ΨΣΒ) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για εργασίες αποκατάστασης ζημιών από κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα την 02/02/2022, μέχρι την περάτωση των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 236_2022 ΑΔΑ: ΡΠ1Κ7ΛΗ-6ΛΘ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 19675/124/31-01-2022 (ΑΔΑ: 6ΙΩΟ7ΛΗ-ΡΘΚ) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για εργασίες αποκατάστασης ζημιών λόγω χιονοπτώσεων στον ηλεκτροφωτισμό κόμβων της Π.Ε. Βοιωτίας, την 31/01/2022, μέχρι την περάτωση των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 237_2022 ΑΔΑ: ΨΜ3Β7ΛΗ-ΟΤΕ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 238_2022 ΑΔΑ: ΨΓ2Π7ΛΗ-ΜΜΠ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού διεθνoύς διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τα έτη 2022 και 2023 στην Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 1.294.352,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (13%)» και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 239_2022 ΑΔΑ: ΩΣΙ77ΛΗ-ΩΥ2

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση α) διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τα έτη 2022 – 2023 στην Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 1.740.245,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 240_2022 ΑΔΑ: 6ΟΒ87ΛΗ-ΣΧΧ

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα Α, Β, Γ και Δ Τμήματα,στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, για τα έτη 2022 και 2023 στην Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 546.927,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 241_2022 ΑΔΑ: 9Ε1Ζ7ΛΗ-4Β9

ΘΕΜΑ 38ο: Τροποποίηση υφιστάμενου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2021-22, στα πλαίσια της υπ’αριθ. 103716/1702 διακήρυξης με εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού 3.609.326,88 συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ, του δικαιώματος προαίρεσης έως 20%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 242_2022 ΑΔΑ: Ω5Ρ07ΛΗ-ΓΣΑ

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση του πρακτικού 20 της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών, με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 243_2022 ΑΔΑ: ΡΩΨΔ7ΛΗ-ΤΒΛ

ΘΕΜΑ 40ο: Καταργήσεις – τροποποιήσεις – συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2021-2022 (18η κατάσταση).