Στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Δεκέμβριο του οικονομικού έτους 2018

7ΜΖ87ΛΗ-ΒΡΒ.pdf Β