Πρόσκληση στην 13η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ