Πρόσκληση έτους 2018 για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών / παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 του ν.4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ-ΓΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΔΗΜΟΣΙΕΣ-ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ-2018

Σχολιάστε