Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ.Πρωτ.4727/25-09-14) για την υποβολή προσφορών για την μεταφορά μαθητών Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2014-15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σύµφωνα µε την αριθµ: 4727/25-9-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, καλεί κάθε ενδιαφερόµενο που έχει τις νόµιµες προϋποθέσεις να υποβάλει προσφορά στην ανοιχτή διαδικασία διαπραγµάτευσης για την επιλογή αναδόχων του έργου για µέρος των τµηµάτων του διεθνούς δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την µεταφορά µαθητών των δηµοσίων σχολείων Α΄/θµιας και Β΄/θµιας εκπαίδευσης της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2014 – 2015, καθώς και για ΝΕΑ δροµολόγια, όπως παρακάτω συγκεκριµένα αναφέρονται στον πίνακα ΣΤ του παραρτήµατος.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την σχετική Πρόσκληση

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση