Π.Ε.Ευβοίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατροπή υφιστάμενης άδειας Ε.Δ..Χ. ΤΑΞΙ σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ, σύμφωνα με το Ν.4070/12 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας

23751_2854_20200131_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΧ_Ω3ΓΥ7ΛΗ-ΓΟΤ_S

Σχολιάστε