ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “MED-ROUTE – Mediterranean Route for Tourism and Culture” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ENPI CBC MED» συνολικού Προϋπολογισμού 16.000,00 € με Φ.Π.Α και κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη προσφορά.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : 13-9-2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε