Αριθμός Πρακτικού 41, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 18ης Δεκεμβρίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ