Αριθµός Πρακτικού 8, πρακτικά και αποφάσεις συνεδρίασης της 22ας Φεβρουαρίου 2016, Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Πλατεία Ελευθερίας 3, 1οςόροφος), σήμερα την 1 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 138/7-9-2014 απόφαση τουΠεριφερειακού Συβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

6ΡΡ37ΛΗ-4ΨΔ

Σχολιάστε